Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.03.2013

След преглед на внесено уведомление, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

На основание Заповед №91/08.10.2012 г. на Кмета на община Смолян е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ 67653.52.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, община Смолян в местността „Къшлите”, с обща площ 3,757 дка, земеделска земя и с начин на трайно ползване - „Ливада”. Предвижда се промяна предназначението на земята, като се образуват УПИ I-52.14 за ваканционно селище с площ 0,665 дка, УПИ II-52.14 за ваканционно селище с площ 0,665 дка и УПИ III-52.14 за крайпътно заведение и мотел с площ 0,300 дка. За улица е предвидено да се отнемат 0,248дка. Заведението се предвижда да бъде с капацитет до 25 места.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС .

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположените защитени зони са „Триград – Мурсалица” с код BG 0002113, определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕИО за дивите птици и „Родопи Западни” с код BG 0001030, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за местообитанията, отстоящи съответно на около 700м и 750 м.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони „Триград – Мурсалица” и „Родопи Западни”, поради следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Триград - Мурсалица” и „Родопи Западни”. При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

За по нататъшния ход на процедурата е необходимо да представите:

Писмено искане с пълна и подробна информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС. Информацията следва да бъде представена в три екземпляра - един на хартиен и два на електронен носител;

Информация относно обществения интерес към инвестиционното Ви предложение, а именно:

За изясняване на обществения интерес по чл.6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС осигурете обществен достъп до информацията по приложение № 2 /и приложенията към нея/ и не по-късно от едновременното внасяне на искането по ал. 1, като предоставите копие на хартиен и електронен носител на община Смолян. Съгласно чл. 5, ал. 2 е необходимо да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В срок до 3 дни след получаване на информацията община Смолян е необходимо да осигури обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и на обществено достъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община Смолян изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ - Смолян.