Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.04.2013

След преглед на внесено уведомление РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

На основание Заповед №53/29.03.2013 г. за разработване на комплексен проект на Кмета на община Лъки е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, (ПУП-ПРЗ), включваща промяна регулационната линия на УПИ - I „за спортен комплекс“ част от кв. 37 и улици между о.т. 158-79 и о.т. 79-161 по действащия план на гр. Лъки, обл. Пловдив с оглед промените в обществено икономическите условия, при които е бил съставен действащия план. Основни цели на проекта са създаване на благоприятни условия за развитие на спортна база и благоустрояване на пространства за отдих и рекреация, създавайки предпоставки за: Преустройство на съществуващите спортни съоръжения, според изискванията на съвременните стандарти по целесъобразност; Изграждане на трибуна за зрители към съществуващото футболно игрище с приблизителен капацитет 200 седящи места; Изграждане на сграда с обслужващи помещения и зала за фитнес с приблизителна застроена площ 200 м²; Осигуряване на удобни комуникационни подходи към спортните съоръжения и възможност за безпроблемно паркиране на МПС в близост до обекта; Изграждане на удобни пешеходни /и велосипедни/ алеи по целесъобразност; Обособяване на атрактивни пространства за отдих и забавления чрез благоустрояване и озеленяване на застроените площи; Финансиране по европейските фондове за развитие на регионите (ПРСР);

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеното изменение на ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС .

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 - „Родопи Средни” с код BG 0001031, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за местообитанията.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), оценка за съвместимостта се прилага за инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона „Родопи Средни”, поради следните мотиви:

- Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до дълготрайно и необратимо въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в защитена зона „Родопи Средни”, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите и на видовете растения и животни, предмет на опазване в нея. Инвестиционното предложение е предвидено за реализация в урбанизираната територия на гр. Лъки

- Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци по време на строителството във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоната.

За по нататъшния ход на процедурата е необходимо да представите:

Писмено искане с пълна и подробна информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС. Информацията следва да бъде представена в три екземпляра - един на хартиен и два на електронен носител;

Информация относно обществения интерес към инвестиционното Ви предложение, а именно:

За изясняване на обществения интерес по чл.6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС осигурете обществен достъп до информацията по приложение № 2 /и приложенията към нея/ и не по-късно от едновременното внасяне на искането по ал. 1, като предоставите копие на хартиен и електронен носител на община Лъки. Съгласно чл. 6, ал. 9 е необходимо да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В срок до 3 дни след получаване на информацията община Лъки е необходимо да осигури обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и на обществено достъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община Лъки изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ - Смолян.