Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.04.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Смолян, гр.Смолян, бул.България №12, Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на открит плувен комплекс, кв. 96, гр.Смолян, кв. Устово, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на открит плувен комплекс с обслужваща сграда към него. Предложението е предвидено да се реализира в ПИ с идентификатор № 67653.926.452 по кадастралната карта на гр.Смолян, публична общинска собственост с обща площ 4335,00 кв.м, намиращ се в УПИ XVІІІ - за спортно развлекателно строителство и озеленяване, кв. 96 по действащия устройствен план на гр.Смолян. Плувният комплекс ще се състои от четири басейна с различно предназначение, с необходимите в околовръст площи за разполагане на шезлонги, душове, водна пързалка и др.. Общата площ на водното огледало е 513,86кв.м, а общият обем - 624 куб.м. В северозападния край на терена е разположена обслужваща сграда с предвидени в нея съблекални, душове, санитарни възли, медицински пункт и заведение - кафе-аперитив.

Основният подход към комплекса е от съществуваща улица, а в непосредствена близост до входа е предвиден паркинг за 17 автомобила, като на около 50м от предвидения паркинг съществува изграден паркинг за още 16 автомобила. Предвидено е ограждане на терена с прогледна ограда с плътна част над терена средно 60см.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-120/02.04.2013г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условието:

- да не се допуска замърсяване на повърхностното водно тяло „р.Черна от гр.Смолян до устие” с код BG3АR800R030 и подземно водно тяло „Карстови води - Смолянски масив” с код BG3G00000Pt043 от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение;

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Родопи Западни” за местообитанията, с код BG 0001030, определена съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗБР, отстояща на около 5,00 км.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горе цитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, беше извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположената защитена зона „Родопи Западни” с код BG 0001030, поради следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че площадката, в която е предвидено реализирането на инвестиционното предложение, се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Родопи Западни”.

- Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до дълготрайно и необратимо въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в защитената зона, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите и на видовете растения и животни предмет на опазване в нея.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в зоната.

- Предвид характера и ограничения мащаб на инвестиционното предложение, няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитената зона от реализацията и експлоатацията на обекта.

- При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежата Натура 2000.