Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.04.2013

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ КПД-14-38/29.01.2013г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-14-38(2)/08.02.2013г. за “Садково стопанство за интензивно отглеждане на риба” на територията на яз.Златоград, гр.Златоград, общ.Златоград”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Родопи Еко Проджектс” ЕООД. гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №2, обл. Смолян

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за “Садково стопанство за интензивно отглеждане на риба” на територията на яз.Златоград, гр.Златоград, общ.Златоград” върху поземлен имот с идентификатор 31111.25.163, местност „Оскрушата”, в землището на гр. Златоград, обл. Смолян като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда използване на технологията на садково отглеждане с капацитет около 180т годишно. Технологичната схема на отглеждане ще се състои от в зарибяване на 32 бр. квадратни садки, угояване на рибата да консумативно тегло и нейната реализация. Обектът ще се изгражда чрез монтиране на място във водата на готови елементи за садките и понтоните. Строителството ще е незначително и се отнася до обслужващата стоманобетонна площадка с монтирани контейнери за спомагателни дейности. За нуждите на стопанството ще се изгради трафопост на площадката. Предвижда се отпадъчните води след пречистване в локално пречиствателно съоръжение да заустват във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх.№ КД-04-61/07.03.2013г., конкретното инвестиционно предложение е недопустимо спрямо действащия в периода 2010-2015г. ПУРБ на ИБР, във връзка с това че яз.Златоград е определен за питейно водно тяло. След представяне на допълнителна информация, а именно: становища на ВиК Смолян, на община Златоград и „Горубсо Златоград” АД ,че в бъдеще не се предвижда използването на язовир Златоград като източник на питейно-битово водоснабдяване, БД ИБР с писмо с изх.№ КД-04-61/04.04.2013г. изразява становище за възможността за промяна при актуализацията и изготвянето на ПУРБ през 2015г., което от своя страна предполага допустимост на представеното инвестиционно предложение. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположената защитена зона - „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372, поради следните мотиви:

- При реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху най – близко разположената защитена зона „Циганско Градище”, тъй като същата е на около 1,6 км от площта на обекта.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното намерение засяга площи извън защитена зона.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.