Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.04.2013

Информация за инвестиционно предложение внесена с вх. № КПД-14-124/27.03.2013г. и допълнителна информация внесена с вх. № КПД-14-124(2)/08.04.2013г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с изх. №П-01-66/22.04.2013г. за: „Къмпинг”, в поземлен имот с идентификатор 23025.159.13 в м. „Махалата“ в землището на гр. Доспат, обл. Смолян с възложител: Община Доспат, ул. „Първи май“ №3, гр. Доспат, обл. Смолян

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената документация за „Къмпинг”, в поземлен имот с идентификатор 23025.159.13 в м. „Махалата“ в землището на гр. Доспат, обл. Смолян, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на „Къмпинг“ на брега на яз. Доспат със следните градоустройствени показатели: Макс. Плътност на застрояване – 22%; Кинт.-0,7; Позел. – 60%; височина на сградата 6,0м. Цялостно ограждане на терена и обособяване на вход за пешеходци и МПС бариера с охрана.

Паркинг за посетители, извън бариерата - Збр. паркоместа; Паркинг за автомобили в рамките на охраняемата зона - 11 бр. паркоместта; Места за разполагане на каравани - 8 бр., съоръжени с излази за вода и електричество и необходимата маркировка; Места за разполагане на палатки - 5бр. с необходимата маркировка и с групов достъп до вода и електричество; Оградена детска площадка; Изгребна яма; Подпорни стени, съобразени с проект за вертикална планировка; Двуетажна сграда със следното разпределение: А. Приемна част: Приемно фоайе с рецепция и санитарен възел за клиенти и инвалиди, охрана, заведение за хранене, с прилежащите му сервизни помещения и открита тераса; Б. Санитарно-хигиенна част: Душови клетки със съблекални, преддверия за миене и тоалетни кабини за къмпингуващите, помещение за пране и сушене на дрехи, склад за спортни принадлежности и вещи под наем и медицински пункт, снабден с нужната екипировка за спасяване, котелно и др. сервизни помещения.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 12, буква „г” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, с изх. №П-01-66/22.04.2013г. инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР, за БУ (2010-2015г.), при следните условия:

- При проектиране на площадковата канализация следва да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и експлоатацията и;

- изгребната яма следва да бъде оразмерена коректно спрямо капацитета от посетители, да бъде водоплътна и изградена по начин непозволяващ просмукване на отпадъчни води в подземното водно тяло.

- За обслужване на съоръжението е необходимо да бъде сключен договор с ВиК оператор, като копие от договора се представи в Басейонва дирекция Западнобеломорски район.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 23025.159.13, землището на гр. Доспат попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000" - „Родопи Западни" с код BG 0001030, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за местообитанията и „Западни Родопи" с код BG 0002063, определена съгласно изискванията на Директива 2009/147/ЕО за дивите птици. Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона „Западни Родопи" с код BG 0002063, определена със Заповед № РД- 835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 108/2008 г.). След анализ на представената информация, може да се направи извод, че степента на отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на опазване в защитени зони „Родопи Западни" и „Западни Родопи" няма вероятност да е значителна поради следните мотиви:

- Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху защитени зони „Родопи Западни" и "Западни Родопи".

- Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.

- За транспортното обслужване на имота ще се използва съществуващ път свързващ гр. Доспат и гр. Сърница.