Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.05.2013

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за Газификация на гр.Смолян, обл.Смолян, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на газопреносна мрежа в гр. Смолян. В основата на проекта стои идеята – природният газ да стане основен енергиен източник за задоволяване на нуждите в битовия, обществено-административния и промишлен сектор на община Смолян, като замени използваните към момента твърди и течни горива. Предвиждат за изграждане 22,6км полиетиленови (PEHD 100, SDR 11) газопроводи за налягане 5бара, както и поддържащи съоръжения. Мрежата на газопроводи с налягане 0,5 МРа ще бъде разклонен тип. Водещи принципи при избора на трасета е: пълно покритие на площта награда, минимален брой пресичания на главните пътни артерии и на улиците с голяма гъстота на комуникации и минимална дължина на отклоненията.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони, определени съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗБР, са „Родопи Западни” за местообитанията, с код BG 0001030, отстояща на около 180м и „Триград – Мурсалица” за дивите птици, с код BG 0002113, отстояща на около 110м.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горе цитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, беше извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони „Родопи Западни”, с код BG 0001030 и „Триград – Мурсалица”, с код BG 0002113, поради следните мотиви:

- При реализиране на инвестиционното намерение няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони „Родопи Западни” и „Триград Мурсалица”, тъй като се засягат площи изцяло в сервитут на съществуващи пътища.

- Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното намерение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданото трасе на газопреносната мрежа.

- При реализиране на инвестиционното намерение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания и видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното намерение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.