Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.06.2013

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-82/26.03.2012г. и допълнителна информация внесена с вх.№ КПД-14-149/10.04.2013г. и КПД-14-149(2)/09.04.2013г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-179/22.05.2013г. за: „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 67653.44.30, в м. „Къшлите”, землище на гр. Смолян, обл. Смолянска.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 67653.44.30, в м. „Къшлите”, землище на гр. Смолян, обл. Смолянска, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

На основание Заповед №92/03.08.2009 г. на Кмета на община Смолян е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 67653.44.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, община Смолян в местността „Къшлите”, с обща площ 4,643 дка, земеделска земя и с начин на трайно ползване - „Ливада”. Предвижда се промяна предназначението на земята, като ще се образуват УПИ 44030 за „вилно селище“ с площ 4,354дка, а за улична регулация е предвидено да се отнемат 0,289дка. Градоустройствени показатели са следните: Максималната интензивност на застрояване - Кинт – 0,6; Максимална озеленена площ 60% и Максимална етажност – 2 (7м.)

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, тъй като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС.

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, с изх. №КД-04-1789/22.05.2013г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска по-нататъшно замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение;

- Да се сключи договор с ВиК ЕООД за водоснабдяването на инвестиционното предложение.

- Изгребната яма да бъде водоплътна и водите в нея да се извозват периодично от лицензирана фирма.

- Да се сключи договор с ВиК оператор за приемане на отпадъчните води в съществуващ ПСОВ.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 380м.

Инвестиционното предложение попада в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на регламентираните в глава шеста от Закона процедури по ОВОС и ЕО по смисъла на чл. 93, ал. 1 от ЗООС.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” няма вероятност да е значителна поради следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

- Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.