Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.06.2013

Информация за инвестиционно предложение (ИП) внесена с вх. № КПД-14-186/24.04.2013г. и допълнително внесена информация с вх. № КПД-14-74/06.06.2013г. за: „Изграждане на кравеферма за 30бр. крави” в землището на с.Барутин, община Доспат

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СД "МОНД-ДЕРВИШ-ДЕРВИШ СЕВЕРНЯКОВ И С-ИЕ“, Булстат 120061079
 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената документация за изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на 30 броя крави, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на 30 броя крави. ИП предвижда да се реализира в УПИ-І-635 в кв.77 по плана на с.Барутин, община Доспат, с обща площ на имота от 3220 кв.м, собственост на възложителя, като върху площ от 408 кв.м ще бъдат устроени:

- открити боксове за 30 броя крави, обезпечени с ясли, поилки, торищна пътека с верижно-планков транспортьор; пътеки за хранене, обслужваща пътека, торищна яма, с обща площ 250кв.м;

- помещение с дървена скара за складиране на пакетиран фураж, с площ 9кв.м;

- родилна зала с площ 9 кв.м;

- зала за стационарно лечение с площ 7,4 кв.м;

- карантинно помещение с площ 7,4 кв.м;

- битова част с площ 7,4 кв.м;

- боксове за 5 броя телета, с площ 28 кв.м;

- доилна зала с площ 9 кв.м;

- помещение за измиване на гюмчетата;

- помещение за съхранение на издоеното мляко с хладилна вана с площ 9,2кв.м;

- торосъбирателна площадка, локално пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води.

Така заявено предложение попада в обхвата на т.1, буква „д” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище с изх. № П-01-69/17.06.2013г., ИП е допустимо с ПУРБ на 3БР 2010-2015г. при спазване разпоредбите на закона за водите (ЗВ), както и че с реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие при следните условия:

- За предотвратяване на прякото и непряко отвеждане на замърсители в подземни води следва да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и експлоатация на кравефермата;

- Предложеното локално пречиствателно съоръжение е предвидено за битови отпадъчни води и с него не е възможно да се пречистват производствените отпадъчни води, генерирани от измиване на цистерната за мляко и доилната инсталация. Съгласно изискванията на чл.132 от ЗВ, лицата от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изградят необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискваният за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система. Съгласно разпоредбите на чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води е необходимо разрешително. 

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Част от имота /750 кв.м/ попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000” - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”;

- Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта;

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в нея;

- Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.