Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.06.2013

Постъпило писмо с информация с вх. № КПД-14-217(3)/13.06.2013г. по писмо с изх.№ КД-04-189/28.05.2013г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-189/24.06.2013г. за инвестиционно предложение за „Кравеферма за вързано отглеждане на 10 броя крави за мляко“ в ПИ 010170 в. „Карамисирово“ в землището на с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали, с възложител: Сашо Христов,

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената документация за инвестиционно предложение за „Кравеферма за вързано отглеждане на 10 броя крави за мляко“ в ПИ 010170 в. „Карамисирово“ в землището на с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на „Кравеферма за вързано отглеждане на 10 броя крави за мляко“ в ПИ 010170 в. „Карамисирово“ в землището на с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали. Имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение е с площ 1,039дка и начин на трайно ползване – „Пасище, мера”. Кравефермата ще има постоянна ограда с височина не по-малка от 1,5м, осигуряваща безопасността на обекта и животните. По данни на възложителя на входа на кравефермата ще бъде разположен пропускателен пункт, дезинфекционна площадка за транспортни средства, дезинфекционна площадка за хора и мивка със приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете. Предвидени са торова площадка, сеновал и навес.

Така заявено предложение попада в обхвата на т.1, буква „д” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-189/24.06.2013г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на изискванията на Наредба№2/13.09.2007г.

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,850км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони. 

- Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта.