Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.08.2013

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение за създаване на овощна градина в с. Любча с прилагане на водоспестяваща технология чрез ефективно оползотворяване на дъждовни води, разположена в имот с номер 006035 в местността "Средната бърчина" в землището на с.Любча, община Доспат, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда създаване на овощна градина в с. Любча с прилагане на водоспестяваща технология чрез ефективно оползотворяване на дъждовни води, разположена в имот с номер 006035 в местността "Средната бърчина" в землището на с.Любча, община Доспат, с площ – 7,584 дка и с начин на трайно ползване – ливада. 

Имотът е собственост на възложителя съгласно представен Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 42, том ІІ, рег.№2267, дело №180/2013г.

Предвижда се изграждане на селскостопанска сграда в горецитирания имот и да се създаде сливово насаждение в имота с отглеждане и на междуредови култури. Сградата ще бъде изцяло за обслужване на нуждите на бъдещото стопанство. Сградата ще бъде едноетажна, със застроената площ от 132 кв.м и обособяване на три помещения: склад сеслкостопанска продукция с площ от 46,60кв.м; склад селскостопанска техника и механизация с площ от 46,60кв.м и склад за инвентар с площ от 22,75кв.м. В имота се предвижда и инсталиране на капкова система за напояване на земеделските култури.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.1, буква „в” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположените защитени зони са:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща съответно на около 1,3 км;

- BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/ 2011г.), отстояща на около 2,6км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зона BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”;

- Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта;

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в нея;

Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.