Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.09.2013

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-506/27.08.2013г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-14-506-(2)/02.09.2013г. за създаване и развитие на производствено микропредприятие за тръби от полиетилен в с. Загражден, общ. Баните, обл.т Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда създаване и развитие на производствено микропредприятие за производство на полиетиленови тръби, което ще се заключава в доставка и пускане в действие на производствена линия за производство на тръби от полиетилен (РЕ). Основната суровина, която ще се използва в производството е РЕ. Готовата продукция, която ще се получава са РЕ тръби с различен диаметър. Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира в ПИ 619, кв.13 по ПУП на с. Загражден, общ. Баните, обл. Смолян, с обща площ на имота от 1357 кв.м, като по силата на договор за наем от 27.08.2013г. на възложителя се предоставят: сграда №1 - Сграда МС (производствено хале) със застроена площ 684 кв.м и съоръжение - №2, навес към сграда МС сграда №1 (производствено хале) със застроена площ 295 кв.м. Суровината за производството на тръби - полиетилен, ще бъде закупувана от доставчици и ще се транспортира до производственото предприятие в закрити транспортни средства. Предвижда се производствената линия да произвежда 480 т тръби годишно. Производственият капацитет на производствената линия ще бъде до 110 кг/час. Предвиденият капацитет на инсталацията е да се преработва около 500 т гранулат/ РЕ годишно.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.9 на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който е предвидено да се реализира на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

- защитена зона BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG00021073 „Добростан”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- При реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, тъй като се засягат площи изцяло в урбанизираната територия на с. Загражден.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.

- Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.