Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-009 ОТ 04.06.2024, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №008/15.04.2024г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

04.06.2024

 Уведомление с вх. № КПД-11-216/10.04.2024г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-136-(2)/29.05.2024г. за инвестиционно предложение: „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци - изменение“ в ПИ с идентификатор 02779.16.227, м. „Гайтанина", землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеното инвестиционно предложение предвижда изменение на изградената „Компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци - изменение“ в ПИ с идентификатор 02779.16.227, м. „Гайтанина", землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, за която е издадено Решение по преценяване на необходимоста от ОВОС № 027-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ-Смолян. Имотът е собственост на Община Доспат, представлява земеделска територия с начин на трайно ползване - пасище с храсти. Съгласно одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/, имотът е отреден за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци. Площадката е разположена в непосредствена близост до регионалното депо за неопасни отпадъци. Инсталацията е изградена във връзка с изпълнение на дейностите по предварително третиране/сепариране на битови отпадъци и компостиране на отпадъците от общини Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. Изпълняваните дейности ще доведат до отделяне на рециклируеми фракции като хартия, картон, стъкло, пластмаса, метал и други; сепариране на попадналите в ТБО инертни материали и биоразградими отпадъци, с цел получаване на оползотворяеми фракции, както и дейности свързани с компактиране (в т. ч. пресоване и балиране и др.) на сепарираните суровини (когато това е приложимо) и тяхното временно заскладяване и претегляне. Инвестиционното предложение е за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
За изпълнението на дейностите ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. Не се предвиждат изкопни работи и ползване на взрив. До площадката е изграден транспортен достъп и е електрозахранена.
Във връзка е процеса на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и управлението на инсталацията за сепариране, ще се изпълняват следните дейности:
- приемане на отпадъка от източника по утвърден график;
- депониране на площадка за разтоварване на отпадъците преди последващия етап на разделяне на фракцията;
- отделяне на фракция с големина до 80 мм от общи събраните смесени битови отпадъци;
- разделяне на рециклируемите отпадъци от общо събраните смесени битови отпадъци;
- компактиране на разделения вече отпадък, предназначен за предаване на друга фирма/организация за оползотворяване;
- складиране на рециклируеми отпадъци;
- стабилизиране на биоразградимата фракция преди депониране;
- депониране на остатъчните фракции, които не могат да бъдат оползотворени.
Очакваният продукт от процеса на стабилизиране на биологичната фракция от инсталацията за предварително третиране на смесените битови отпадъци ще бъде т.н. “стабилизирана органична фракция" (обозначавана с код 19 05 03 - „Нестандартен компост") по смисъла на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20/ 25 януари 2017 г. (Обн.ДВ бр.11/2017г.), която през последните години в практиката се налага все по- често като добър алтернативен заместител на земните маси, които се използват при технологичното запръстяване на депонирани отпадъци, за рекултивационни дейности свързани със саниране на стари депа за отпадъци или на стари мини и кариери, при ландшафтно оформление на терени и като подложен материал при изпълнение на обратни насипи в строителството.
Отпадъците, които се очаква да се генерират на изхода на инсталацията са:
- 19 05 01некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци
- 19 05 03 нестандартен компост
- 19 12 01 хартия и картон;
- 19 12 02 черни метали;
- 19 12 03 цветни метали;
- 19 12 04 пластмаса и каучук;
- 19 12 05 стъкло;
- 19 12 07 дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06;
- 19 12 09 минерали (например пясък, камъни);
- 19 12 10 горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци);
Отпадъци с код 19 12 01 хартия и картон; 19 12 04 пластмаса и каучук; 19 12 10 горими отпадъци; 19 12 03 цветни метали ще бъдат балирани и временно съхранявани до натрупване на количества за предаване за последващо оползотворяване.
Отпадъците ще бъдат предавани на дружества и организации, които притежават съответните разрешителни за рециклирането им.
- 19 12 12 „Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11” (неоползотворима отпадъчна фракция) – ще бъдат обезвреждани чрез депониране в регионалното депо;
- 20 02 01 биоразградими отпадъци – ще бъдат оползотворявани на площадката за стабилизиране на подситова фракция или в компостиращата инсталация. В приемното отделение ще се разтоварват и отпадъци с код: 20 01 01 – хартия и картон; 20 01 02 – стъкло; 20 01 39 – пластмаси, които ще представляват разделно събрани фракции от домакинствата на територията на общините, които се обслужват от инсталацията.
Инсталацията ще обработва до 10 000 тона битови отпадъци годишно.
Във връзка с процеса на компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и управлението на инсталацията за компостиране, ще се изпълняват следните дейности:
-    приемане и контрол на свежите входящи материали (биоотпадъци);
-     временно съхранение на входящи материали (биоотпадъци);
-     раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини и смесването им с биоотпадъците;
-     изграждане на редове (купове) на открито с принудителна аерация;
-    протичане на интензивна фаза с принудителна аерация и с редовно поливане чрез използване на инфилтрата и дъждовната вода, събрани в басейна за инфилтрат;
-    мониторинг и документиране на процеса на компостиране;
-     контрол на системата за принудително аериране, чрез мобилен софтуер;
-     пресяване на зрелия компост преди преместването му на площадката за доузряване;
-     допълнително зреене на компоста;
-    третиране и складиране на остатъчния материал - непреминалите през ситото фракции;
-    хигиенизиране на площадката в съответствие с действащото законадателство на територията на Република България;
-     складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг съгласно изготвен план за използването му
Съгласно ПЗ за УПИ-1-016.209 и УПИ-П-016.209 водоснабдяването на обекта е възможно да се осъществи от външен водопровод /ПЕ-висока плътност, DN 110/10/, водоснабдяващ промишлената зона на съществуващото сметище и новоизградената фабрика за Ко-генерация в района. Необходимо е да се изгради нов водопроводен клон от полиетиленови тръби - PEHD висока плътност, с параметри гарантиращи необходимите водни количества за питейно-битовото и противопожарно водоснабдяване, определени от класа на пожарна безопасност на основния обект за изграждане. В противопожарно отношение, обектът изисква площадково и външно противопожарно обезпечаване, което ще наложи изграждането на площадкова мрежа от ПЕ тръби Ø9О с монтирани пожарни хидранти през определено разстояние. Дължината на водопроводния клон ще бъде около 30м и ще се трасира по общински път. На 2м от граница, на имота се предвижда да се изгради външна водомерна шахта за отчитане на изразходваното количество вода. Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват посредством вътрешноплощадкова канализация и канализационен клон във водоплътна изгребна яма/ тип биоконтейнер/. Съоръжението ще се почиства периодично със специализирана кола-машина, като утайките следва да се транспортират до най-близката Пречиствателна станция за отпадъчни води за пречистване. Инфилтратът, образуван в компостиращите клетки, ще се събира в резервоар за инфилтрат и ще се връща в клетките, за да поддържа желаната влажност за биологично третиране на отпадъците. Предвижда се инфилтратът да се използва без пречистване, тъй като ще се използва за оросяване само за първа фаза на компостирането. В тази фаза непречистеният инфилтрат подобрява и ускорява процесите на разграждане на биомасата. Ако се образува излишно количество инфилтрат, който не може да се използва на компостиращата инсталация, той ще се извозва към общинското депо, където да се използва за оросяване на тялото на депото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите изх.№ П-01-136-(2)/29.05.2024г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, ни уведомяват, че същото е допустимо спрямо режимите, определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027г. при спазване разпоредбите на Закона за водите и следните условия:
• За опазване па подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46. ал. 2 и чл. 118а. ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ: обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; други дейности върху повърхността на подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; използването на материали, съдържащи приоритетни вещества; при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води.
• В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както за подземните водни тела, така и за повърхностните.
· Предвидената за изграждане изгребна яма следва да бъде водоплътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания, с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води. Следва отпадъчните води да се предават за пречистване на лицензиран ВиК оператор или друг производствен/стопански обект с изградена и въведена в експлоатация ПСОВ, която може да осигури необходимото пречистване. Копие от сключения договор се представя в БД ЗБР.
• В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за предотвратяване или намаляване във възможно най-висока степен на отрицателното въздействие на депата през целия им жизнен цикъл върху околната среда и в частност върху подземните и повърхностните води, почвата и въздуха.
• С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал.7, т.2 и т.10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
-BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че предложението е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, определена с горецитираната заповед за обявяването ѝ.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47257
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Барутин, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)