Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-008 ОТ 23.04.2024г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №006/03.04.2024г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

23.04.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-190/01.04.2024г. и писмо с изх.№ П-01-115-(1)/22.04.2024г. на Директора на БД ЗБР за инвестиционно предложение: „Кравеферма“, в ПИ №31259.17.730, м. „Бял Дунав“, землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.          По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеното инвестиционно предложение предвижда обособяване на животновъден обект за оборно-пасищно отглеждане на месодайни говеда. В границите на ПИ 31259.17.730, землище на с. Змеица, община Доспат има съществуваща селскостопанска сграда със ЗП-267 кв.м, в която ще се отглеждат около 30 броя говеда-месодайни. Съгласно представената информация, имотът е водоснабден от ВиК мрежата на населеното място. В границите на имота има съществуваща торова яма – бетонова, с размери 8 - 10м., като се предвижда закупуване на торова лента за придвижване на новообразуваната торова маса. Впоследствие оборския тор ще се използва за наторяване на земеделските земи на собственика. Предвижда се изграждане на изгребна яма в имота за битово-фекалните отпадъчни води с обем 12-15 куб.м.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите изх.№ П-01-115-(1)/22.04.2024г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, реализирането на инвестиционно предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че се спазват законовите изисквания и посочените условия както следва:
• Съгласно разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, отпадъците от биологичен произход трябва да се съхраняват върху изолирани площадки - лагуни, торохранилища до момента на равномерното им разхвърляне върху обработваемите площи с цел подхранване на почвата. В тази връзка, е необходимо да се спазват минималните срокове за съхранение, които са строго регламентирани и зависят от вида на оборския тор. Съоръженията за съхранение на твърд и течен оборски тор се изграждат с непропускливо дъно, по начин, който да не позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците, както и ограничението, че новоизградените съоръжения за тази цел не трябва да са в близост до водни обекти на разстояние по-малко от 20 м, като наклонът на терена да не е по-голям от 6º.
• Предвид намерението на възложителя да ползва торовата маса за наторяване на обработваемите земи, е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 6 и приложението към него от Наредба № 2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, съгласно които правилата за добра земеделска практика задължително регламентират: периодите, през които разпръскването на торове е забранено; обема и характеристиките на съоръженията за съхранение на органични торове, включително мерки за предотвратяване на замърсяването на подземните и повърхностни води с течности, произхождащи от тях или от складирани фуражи.
• Необходимо е възложителят да представи в БД ЗБР копие на сключен договор или становище от лицензиран „ВиК“ оператор и/или документ за открита партида за предоставяне на „ВиК“ услуги и присъединяване към водопроводната мрежа.
• При проектиране и изграждане на изгребната яма да се спазят съществуващите нормативни изисквания. Същата трябва да бъдат водоплътна, без преливник и изградена по начин, който да не позволява просмукване на отпадъчни води в подземни води. Следва отпадъчните води да се предават за пречистване на лицензиран ВиК оператор или друг производствен/стопански обект с изградена и въведена в експлоатация ПСОВ, която може да осигури необходимото пречистване. Копие от сключения договор се представя в БД ЗБР.
• Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
• В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.
• В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.
• С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
-BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че предложението е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, определена с горецитираната заповед за обявяването ѝ.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47190
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Змеица, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)