Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-007 ОТ 15.04.2024Г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №005/26.03.2024Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

15.04.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-145/13.03.2024г., писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-145-(2)/25.03.2024г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-145-(5)/29.03.2024г. за инвестиционно предложение: „Спортно туристическа база“, в ПИ 67653.587.16 и 67653.587.15, м. „Превала“, по КККР на гр. Смолян.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.           По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С предложението се предвижда изграждане на спортно туристическа база в ПИ 67653.587.16 и 67653.587.15, м. „Превала“, по КККР на гр. Смолян. За територията, в чийто граници ще се изгради базата, през 2006 г. е одобрен и влязъл в законна сила ПУП-ПРЗ. Образувани са два урегулирани поземлени имота, а именно: УПИ I-587016 – за пътен кантон, с площ 2000 кв. м и УПИ II-587015 – За спортно-туристическа база, с площ 9167 кв. м и улична регулация – 14 кв. м. Видно от картния материал на одобрения окончателен проект на ОУП на община Смолян, горецитираните поземлени имоти, предмет на ПУП – ПРЗ попадат в жилищна устройствена зона, както и в границата на територии с действащи устройствени планове. Със Заповед № 293/14.02.2008 г. на ДАГ при МС, площ в размер на 9,167 дка, представляваща ПИ с идентификатор 67653.587.15, находящ се в землището на град Смолян, част от отдели/подотдели 80/1 и 81 „з“, „2“, „3“ по ЛУП от 2001 г. на ДЛ „Пампорово“, е изключена от държавен горски фонд. По данни на възложителя, посочени в представената допълнителна информация, се предвижда застрояване с четири броя масивни сгради, всяка със застроена площ по 204 кв.м и обособяване на паркинг с по 10 паркоместа пред всяка сграда. За нуждите на предложението се предвижда изграждане на една обслужваща сграда. Общият капацитет на базата е за настаняване на около 100 човека. Съгласно одобрения ПУП-ПРЗ, се предвижда озеленяване – 4576 кв.м. Водоснабдяването за питейни нужди се предвижда да се осъществи чрез присъединяване към съществуващ водопровод за к.к. Пампорово, след съществуваща помпена станция и непосредствена близост на съществуващ водопровод, преминаващ до границите на новообразувания имот. Формираните битови отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма или локално пречиствателно съоръжение.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „е“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ -268-(1)/11.04.2024г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на следните условия:
·       Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·       Да има наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода.
·       За формиращите се битово-фекални отпадъчни води, да се изгради водоплътна, изгребна яма отговаряща на техническите, санитарно-хигиенните и екологичните изисквания съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), като се осигури периодичното ѝ почистване и извозване на отпадъчните води и утайки до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство.
·       Да не се допуска включването на отпадъчни води с характер различен от битово-фекални във водоплътната изгребна яма.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Предложението граничи със защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47102

(Съобщението е изпратено на Община Смолян и БДИБР-Пловдив)