Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци - изменение“ в ПИ с идентификатор 02779.16.227, м. „Гайтанина", землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян

15.04.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-216/10.04.2024г. за инвестиционно предложение: „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци - изменение“ в ПИ с идентификатор 02779.16.227, м. „Гайтанина", землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян.

Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47257.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Доспат и кметство Барутин следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информации на РИОСВ-Смолян.