Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Гробищен парк“ в ПИ 87223.59.14, 87223.59.15, 87223.59.16, 87223.59.17, 87223.59.18, 87223.59.19, 87223.59.20, 87223.59.21, 87223.59.22, 87223.59.23, 87223.59.24, 87223.59.25, 87223.59.26, с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян

16.02.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-88/15.02.2024г. за инвестиционно предложение: „Гробищен парк“ в ПИ 87223.59.14, 87223.59.15, 87223.59.16, 87223.59.17, 87223.59.18, 87223.59.19, 87223.59.20, 87223.59.21, 87223.59.22, 87223.59.23, 87223.59.24, 87223.59.25, 87223.59.26, с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46785.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Борино и кметство Ягодина следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информации на РИОСВ-Смолян.