Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-005 ОТ 15.02.2024Г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №020/15.12.2023Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

15.02.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-787/06.12.2023г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-787-(4)/12.02.2024г.за инвестиционно предложение: „Ваканционно селище“, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С предложението се предвижда изграждане на къщи за отдих, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян. Имотът, в чийто граници ще се изгради селището е с площ 5876 кв.м и е собственост на възложителя. За имота има одобрен ПУП – План за регулация, според който се предвижда урегулиране на поземления имот и обособяване на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ-I 9.239 – за ваканционно селище, с площ 4564 кв.м и УПИ-II- 9.98 – за ваканционно селище, с площ 1311 кв.м, оформени в зона Ок. За осигуряване на необходимите водни количества за питейни нужди се предвижда изграждане на вътрешна ВиК канализация, която ще се включи към съществуващ водопровод на село Гела. Формираните битови отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма. Транспортният достъп до имота, ще се осъществи, посредством пътно отклонение от намиращия се в съседство път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 0,38 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46235
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, кметство Гела, БДИБР-Пловдив и възложителят)