Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-003 ОТ 02.02.2024г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

02.02.2024

 Уведомление с вх. № КПД-11-417-(15)/22.08.2023г., писмо с допълнителна информация с вх. № КПД-11-417-(23)/22.11.2023г. и писмо на БДИБР – Пловдив с изх.№ПУ-01-618-(10)/26.01.2024г. за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови отпадъци и дейности на съществуваща площадка №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.923.245, Промишлена зона „Трандевица“, УПИ IV по плана на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.              По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуващ обект с обществено обслужваща дейност. То ще се реализира на действаща площадка с местонахождение: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, поземлен имот с идентификатор 67653.923.245, Промишлена зона „Трандевица“, УПИ IV по плана на гр. Смолян, с площ 9330 кв.м. Към настоящия момент площадката, за която има издадено Решение № СМ-027-ПР/2020г. на Директора на РИОСВ Смолян, с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, е изградена и действаща. Съгласно издадено от РИОСВ - Смолян Разрешителноза дейности с отпадъци № 11-ДО-248-00 от 11.12.2020 г., на площадката се приемат строителни отпадъци; биоразградими отпадъци (20 02 01-клони, храсти и др.) и обемни отпадъци (20 03 07-предимно изработени от дърво, мебели, дограма, врати и др.).
Дружеството възнамерява да увеличи капацитета на извършваната дейност, чрез добавяне на нови отпадъци, както следва:
·       Строителни отпадъци с код: 17 02 01; 17 02 02 и 17 02 03 - с общ капацитет-3000 т./год.
·       ИУЕЕО с код: 16 02 14; 16 02 16 и 20 01 36 - с общ капацитет-900 т./год.
На територията на площадката няма да се извършва разкомплектоване на събраното ИУЕЕО. Приетите на площадката отпадъци, след претегляне и визуален преглед ще се съхраняват на определени места – на закрито, а опасните - в затворени контейнери.
·       НУБА с код: 16 06 01*; 16 06 04; 16 06 05 и 20 01 34 - с общ капацитет-900 т./год.
На площадка ще се приемат: НУБА с код 16 06 01* за дейност R 13 временно съхранение до 200 тона общо за една година. Не се предвижда механично третиране, свързано с нарушаване на целостта на посочените отпадъци. Ще се осигури закрито помещение с площ 20 кв.м, с участъци за съхранение на отделните потоци опасни отпадъци, приемани на площадката, включително и на генерираните от дейностите на площадката опасни отпадъци. Максималният моментен капацитет на съхранявани опасни отпадъци с код 16 06 01* ще е до 1 тон - разпределени в 2 броя контейнери, всеки от които събира до 0,5 тона автомобилни акумулатори.
·       ОЧЦМ - с общ капацитет-7750 т./год. Различните метални отпадъци (получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им; бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен или строителен характер; образуваните от разкомплектоването на ИУМПС или ремонтна дейност на МПС метали; ОЧЦМ с битов характер и др.) ще се събират разделно и временно ще се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства. В обекта са определени зони за третиране на приетите ОЧЦМ, отделени от зоната за третиране на останалите отпадъци.
·       Отпадъци от хартия и картон; пластмаса; стъкло; дървесни материали и растителни тъкани; текстилни материали и др. с общ капацитет - 11500 т./год.;
·       Отпадъци от опаковки с кодове: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07 и 15 01 09 - с общ капацитет-8000 т./год.;
·       Минерали (например пясък, камъни) с код 19 12 09 и почва и камъни с код 20 02 02 - с общ капацитет-2000 т./год.;
·       Отпадъци с кодове: 12 01 17 и 12 01 21- с общ капацитет-700 т./год.;
Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията и условията, поставени в Наредба № Н-4 от 02.06.2023г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци /Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ. бр. 52 от 16.06.2023 г./, както и в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък. На територията на площадката няма да се съхраняват повече от 50 тона опасни отпадъци едновременно. Няма да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. При последващата експлоатация на инвестиционното предложение, очакваните ОХВ, които ще бъдат налични на площадката са миещи и дезинфекционни препарати, служещи за хигиенизиране на общите части. Дизеловото гориво, хидравлично и смазочното масло, необходимо за работата на техническите съоръжения и автопарка на дружеството ще бъде налично само в съответните системи на съоръженията и допълнителни количества от тях няма да се съхраняват на площадката. При необходимост от допълване или смяна, необходимите количества ще бъдат заявявани на доставчици. По данни на възложителя, след реализацията на предложението, максималните количества на опасни химични вещества и смеси, които ще се съхраняват на площадката, няма да надвишават съответния количествен праг за висок или нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, глава VII на ЗООС, поради което, на обекта не е извършена класификация за „предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал“.
Извършваните до момента дейности на територията на производствената площадка, включително и заявените промени не са свързани с използването на производствени води. Водоснабдяването за питейно - битови нужди на обекта ще се осъществява от външна фирма за доставка на бутилирана минерална вода. На обекта не се предвижда използването на производствени води. За персонала са осигурени фургон и химическа тоалетна, в следствие на което отпадъчните води, които ще се генерират са дъждовни. Дъждовните води няма да имат контакт със замърсени и опасни вещества, в следствие на което няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ и буква „д“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Във връзка с извършването на дейности, свързани с третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества, което създава риск от миграция на такива в околната среда и в частност във водите, БД ИБР - Пловдив е изискала да се представи хидрогеоложка записка, в която да се изясни въздействието на реализирането на ИП в землището на гр. Смолян върху качеството на подземните води в района, като се посочи има ли риск от миграция на опасни вещества и замърсяване към съществуващите водоизточници.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-618-(10)/26.01.2024г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2022-2027), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните забрани, ограничения, изисквания и условия:
·       Да се спазват забраните на чл.118, чл.118а, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване.
·       Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява и/или е възможен контакт с подземни води, се извършва по условията и реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII към Закон за водите.
·       В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни тела от замърсяване.
·       Тъй като площадката на инвестиционното предложение се намира близо до водовземни съоръжения за подземни води за питейно-битово водоснабдяване, за които няма учредена СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000г., трябва да се вземат под внимание мерките в Приложение № 1, към Националния каталог от мерки за ПУРБ, съотносими към инвестиционното предложение. В Списък на дейностите, забраните или ограниченията в зоните за защита на питейните води в частта за подземни води, към допълнителните дейности в буферната зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ, за подземни водни тела или части от тях разположени в първи хоризонт (който се разкрива на повърхността) има следните забрани:
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво.
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво.
     Към дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода, към същото приложение, за подземни водни тела или части от тях разположени в първи хоризонт (който се разкрива на повърхността) се отнасят:
-        Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.
·     Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·     Чрез подходящо проектиране и изпълнение на вертикалната планировка на площадката да се осигури улавяне и събиране на замърсени повърхностни води и течности, формирани върху настилката.
·     Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с гориво- смазочни материали от техническите средства и други замърсители.
II.     По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на 5,15 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45225
(Съобщението е изпратено на Община Смолян БДИБР-Пловдив и Възложителят)