Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“ – актуализация в ПИ 04801.1.128 и 04801.1.214, землище на с Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян

19.01.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-36/18.01.2024г. за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“ – актуализация в ПИ 04801.1.128 и 04801.1.214, землище на с Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46509.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Чепеларе и кметство Богутево следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информации на РИОСВ-Смолян.