Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-002 ОТ 17.01.2024, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №017/30.10.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

17.01.2024

Уведомление с вх. № КПД-11-713/24.10.2023г., писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-713-(7)/14.12.2023г., писмо с изх.№П-01-340-(3)/09.01.2024г. на БДЗБР - Благоевград за инвестиционно предложение: „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен №9501, кв.2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян.

Във връзка с внесено уведомление, ведно с представената информация/документация за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС, чл.5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС, Ви указваме следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С настоящото предложение, възложителят предвижда оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в централа за комбинирано производство на енергия, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен №9501, кв.2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян. За площадката, дружеството има издаден Регистрационен документ №11-РД-321-00/06.04.2017г. на РИОСВ-Смолян за дейности с Код R1 и Код R13 по третиране на отпадъци с Код 030105.
Съгласно представената информация, в централата за комбинирано производство на енергия, собственост на „ЕКО ЕНЕРГИЯ ДОСПАТ“ ЕООД ще се реализира производствен процес, който включва: термична газификация на въглеводородите, които се съдържат в суровината - биомаса, и производство на пречистен синтетичен газ/сингаз; изгаряне на сингаза в когенератори, които представляват двигатели с вътрешно горене (ДВГ) —3 бр., всеки куплиран с трифазен синхронен електрогенератор - за производство на електроенергия, и система от тръбопроводи и топлообменници за оползотворяване на топлинната енергия, пренасяна с ауспуховите газове и течностите от охлаждането на ДВГ.
По данни на възложителя, заявени в представената информация, за оптимизиране на съществуващия производствен процес, се предвиждат следните технологични дейности и процеси:
·       Създаване на възможности за работа със суровина, съдържаща въглеводороди, с ниско относително тегло.
Към настоящия момент се газифицира основно иглолистна биомаса, която се доставя влажна, подлага се на дробене и сушене, след което обемното ѝ тегло е (200 ÷ 300) kg/m3. Тя се транспортира към газифициращото съоръжение - Газификатор с въздушен транспорт. Централата разполага с Вертикален кофичков елеватор за транспортиране на суха суровина с относително тегло над 600 kg/m3. За да може да се използва суровина с обемно тегло до 150 kg/m3 се предвижда разполагане в склада за суха суровина на допълнително съоръжение за дозиране и въздушен транспорт.
·       Подобряване работата на Газификатора, в който суровината се разгражда термично до: летливи пари, газове и фини твърди пиролизни частици, и инертен дънен остатък. Оптимизацията предвижда:
-        подгряване на въздуха, който служи като газифициращ и флуидизиращ агент, чрез използване на част от топлината на непречистения синтетичен газ/сингаз, която понастоящем е неизползваема;
-        монтиране на термичен парогенератор, който използва енергията на горещия, непречистен сингаз за производство на прегрята водна пара и подаването ѝ в Газификатора;
-        изграждане на система от шнекове и миксиращ бункер за: автоматизирано отвеждане на твърдия, горещ инертен дънен остатък, смесване с влажни нелетливи остатъци от очистването на сингаза и варовик – CaCО3, и подаване обратно в Газификатора; това техническо решение ще позволи използване енергийния потенциал на въглеводородите, съдържащи се в продуктите от очистването на газа – сухо и мокро, което към настоящия момент не се реализира, ще намали разхода на суровина, ще повиши топлотворността на сингаза, и ще намали съществено количеството на пепелта от производството, която следва да бъде депонирана;
-        разполагане на технически средства: дюзи за впръскване на вода, решетки, мокър циклон и др. за подобряване отделянето на оползотворяемите течни и твърди остатъци от мокрото очистване на сингаза за обратното им връщане в Газификатора, както е описано по-горе;
·       Подобряване очистването на сингаза и намаляване на собствените разходи на електроенергия, чрез замяна на съществуващия „Roots“ компресор с неръждаем центробежен вентилатор за високо налягане.
·       Подобряване работата на двигателите с вътрешно горене към когенераторите, чрез замяна на: съществуващите системи за искрово запалване с такива с по-голяма мощност и продължителност на искрата, с възможност за дистанционно ръчно или автоматично изменение на предварението на запалването по няколко променливи параметъра, и на запалителните бобини и запалителните свещи. Тази мярка ще повиши степента на изгаряне на сингаза в ДВГ, ще повиши КПД на процеса, ще намали обема на ауспуховите газове.
Суровините и отпадъците, които ще се използват в централата са следните:
-      иглолистна суровина - във вид на сурови/неизсушени некачествени трупи;
-      пелети - дървесни, от слама, от слънчогледови шлюпки и др.;
-      цели или едро надробени костилки от: орехи, сливи, кайсии, праскови маслини и др.;
-      надробени: слама и др. сухи растителни отпадъци, слънчогледови стъбла и пити, царевични стъбла и кочани, и др.;
-      слънчогледови и оризови шлюпки, люспи от кафе, какао и др.;
-      капаци с кори и неизползваеми детайли, стърготини (трици, изрезки) и талаш от дърводобива и дървопреработката, представляващи отпадъци с код 03 01 05;
-      По данни на възложителя, е предвидена възможност в централата съвместно с дървесните отпадъци и растителната биомаса, да се газифицира и до 30% отпадъци с КОД 191210 (запалими отпадъци –модифицирани горива, получени от отпадъци) и отпадъци с Код 191212 (други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.
Съгласно представената информация се установява, че при реализиране на инвестиционното предложение ще се извършва термично разлагане на отпадъци, с което по смисъла на § 1, т. 1 и 2 и т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4/05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатация на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, инсталацията се определя като „Инсталация за съвместно изгаряне”. „Термично третиране” включва изгаряне на отпадъците чрез окисляване, както и други термични процеси, като пиролиза, газификация или плазмени процеси, доколкото веществата, получени от тези процеси, се изгарят впоследствие (напр. полученият газ).
На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 10.1. от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС. На основание чл. 92, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС.
РИОСВ – Смолян обръща внимание, че в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗООС, в оценката на инвестиционното предложение следва да се включат и всички дейности, свързани с неговото осъществяване, включително и необходимите площи за осигуряване на пътна връзка, изграждане на техническа инфраструктура и др.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-340-(3)/09.01.2024г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на определени условия, описани в становището.
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада частично в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
• BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”, съгласно горецитираната заповед за обявяването ѝ.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. и доп. ДВ бр. 106/2021 г.) и подлежи на оценка за съвместимост.
На основание чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно чл.15 и въз основа на определените критерии в чл.16 от Наредбата за ОС.
След анализ на представената информация и документация, преценката на компетентния орган е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.
Преценката за вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитената зона се основава на следните мотиви:
1.           Местоположението, типът на обекта, характера и обема на предвидените в инвестиционното предложение дейности, попадащи в обхвата на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“, предполагат изменение, трансформиране, фрагментиране и/или унищожаване на територии от значение за естественото функциониране на типове природни местообитания и местообитания на дивата флора и фауна, предмет на опазване в защитената зона, вкл. промяна в природозащитното състояние и площта на естественото разпространение на попадащите в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение и картирани по проект на МОСВ оптимални, потенциални и ефективни местообитания на целеви видове от фауната (видове безгръбначни, земноводни, бозайници, вкл. прилепи), като:кафява мечка (1354 Ursus arctos), малък подковонос (1303 Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (1304 Rhinolophus ferrumequinum), дългокрил прилеп (1310 Miniopterus schreibersii), 4046 Cordulegaster heros, полиаматус (4042 Polyommatus eroides); 1084 Osmoderma eremita, 1086 Cucujus cinnaberinus, алпийска розалиа (1087 Rosalia alpina), бръмбар рогач (1083 Lucanus cervus), обикновен паракалопт (4053 Paracaloptenus caloptenoides), жълтокоремна бумка (1193 Bombina variegate), голям гребенест тритон (1171 Triturus karelinii).
2.   Засиленото антропогенно и техногенно натоварване, в резултат от реализацията на предложението, предполага възникване на дълготрайно и значително безпокойство на животинските видове и прогонване от местообитанията, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите им.
3.   При реализиране на инвестиционното предложение е възможно генериране на емисии, замърсяващи околната среда (водите, въздуха, почвите, вредните физични фактори – шум, миризми и др.), както и отпадъци, във вид и количества, които могат да окажат значително по степен отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ .
Предвид гореизложеното, на основание чл. 31, ал. 9 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. и доп. ДВ бр. 106/2021 г.), следва да бъде извършена оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен № 9501, кв. 2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян, върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.
 

 

III.По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС:

 

В съответствие с изискванията на чл.103, ал.1 от ЗООС възложителят е необходимо да изготви и представи доклад от извършена класификация на обекта по чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда. Изготвянето на доклада да се съобрази с изискванията, посочени в забележка 5 от Приложение №3 и се представят данни (максималните количества, които се предвижда да са налични на площадката) и за отпадъците, които ще се приемат за обработка 19 12 10 (запалими RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци). Документирането на извършената класификация се удостоверява чрез представяне на доклад от извършена класификация, изготвен във формата на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
 

 

IV.Указания за провеждане на процедурата по ОВОС:

 

1.   Във връзка с чл. 10, ал. 1 от НУРИОВОС е необходимо да възложите изработване на задание за обхват на ДОВОС по чл. 95, ал. 2 ЗООС, което задание да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба;
2.   При изготвяне на Заданието, следва да се вземе предвид следното:
·     Да се прецезират количествата на приети и третирани отпадъци по кодове в тон/годишно;
·     Количеството на отпадъците да бъде разпределено по кодове отпадъци, за дейностите – R 1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия и R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.
·     Да се представи информация за капацитет на площадката за временно съхранение, количество на образуваните отпадъци от работата на инсталацията и др.
·     Генерирани отпадъци от дейността по кодове - видове, количества и начин на третиране;
Посоченият отпадък с код 19 01 18 – отпадъци от пиролиза е огледален на отпадък с код 19 01 17* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества. При наличие на огледален код, причинителят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*), като докаже, че същият не притежава опасни свойства, по ред и начин регламентиран в Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците. Когато са налице безпорни доказателсва, че даден отпадък, не прояви опасни свойства въз основа на изпитване, той може да бъде смятан за неопасен. До приключване на процедурата, отпадъкът запазва кода отбелязан със звезда (*).
Да се има предвид, че начина за оползотворяване и/или обезвреждане на отделените остатъци (отпадъци) от експлоатация на инсталацията се определят въз основа на анализ на техните физични и химични харектеристика и риска за човекшото здраве и замърсяването на околната среда, което включва определяне на общото количество разтворими компоненти и съдържанието на тежки метали в тях.
3.   Документи, доказващи уведомяване на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
4.    При изготвяне на заданието Ваше задължение, съгласно изискванията чл. 9, ал. 1 на НУРИОВОС е да организирате провеждането на консултации със специализираните компетентни органи, съобразно характеристиките на инвестиционното предложение и със засегнатата общественост, след което да се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки и препоръки - чл.9, ал.5 от НУРИОВОС.
5.    Информацията, получена при консултациите, следва да се използва при изработване на заданието. На основание чл.10, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата по ОВОС, възложителят задължително провежда консултация по изработеното задание с компетентния орган по околна среда, както и с РЗИ Смолян, относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.
6.    Съгласно чл. 34, ал.1 от Наредбата за ОС, оценката на степента на въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ се представя под формата на приложение към доклада за ОВОС и представлява неразделна част от него.
7.    Докладът за оценка на степента на въздействие /приложение към ДОВОС/ с предмета и целите на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, следва да бъде структуриран съобразно изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС. При определяне на същността и степента на въздействие на инвестиционното предложение да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от нея и да се вземе предвид следното:
Изводите да бъдат направени на база количествени оценки за очакваните загуби или влошаване състоянието на местообитания (по площ) и видове (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, разгледани в контекста на представеността на местообитанията и/или видовете в засегната защитена зона и в цялата мрежа от защитени зони като цяло. Оценката за степента на въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие така представеното предложение за „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен № 9501, кв. 2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян, върху природните местообитания, местообитания на видовете и върху целевите видове, предмет на опазване в съответната засегната защитена зона.
Да се извърши описание и анализ на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона. Обхватът на оценката за степента на въздействие да включва актуална информацията за местоположението, обема и характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, спрямо които в ДОСВ е извършена оценка на кумулативното въздействие на така представеното предложение за „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен № 9501, кв. 2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян, като следва да се вземат предвид процедираните в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и на територията на другите общини, попадащи в границите на засегнатата защитена зона и в обхвата на въздействие на настоящото инвестиционно предложение.
Да се извърши описание и анализ на въздействието на така представеното предложение за „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен № 9501, кв. 2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян, върху типовете природни местообитания и видовете и техните местообитания, прeдмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“. Да се установят и анализират всички възможни преки и косвени въздействия върху видовете (унищожаване, обезпокояване, изменения на видовия състав, структурата, плътността и числеността на популациите им), промени в средообразуващите фактори, определящи функционирането на техните местообитания.
Да се направи описание и анализ на въздействието на така представеното инвестиционно предложение върху целостта на засегнатата защитена зона, с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и други). Да се определи степента на идентифицираните въздействия върху засегнатите местообитания и видове и да се оценят възможните промени в динамиката на взаимовръзките, определящи структурата и/или функцията на зоните, оценка на въздействията върху целостта и природозащитни цели на засегнатата защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.
Да бъдат предложени и оценени конкретни, изпълними и контролируеми смекчаващи/компенсиращи мерки по смисъла на §3, т.9 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализацията на така заявеното инвестиционно предложение върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитената зона в резултат на прилагането им. Мерките следва да отразяват спецификата на защитената зона, предмета на опазване в нея и характера на ИП за „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен № 9501, кв. 2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян.
Да се представи актуален картен материал (в подходящ мащаб), с местоположението на всички елементи на така представеното предложение за „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен № 9501, кв. 2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян, спрямо засегнатата защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ и спрямо нейните елементи, попадащи в обхвата на въздействие (типовете природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в нея).
Заключението за вида и степента на отрицателно въздействие, да се извърши съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС.
Да се представи информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.
Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС се прилагат към ДОСВ.
Възложителят и експертите, изготвящи ДОСВ, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни или академични институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.
На интернет страницата на МОСВ е публикувана актуалната информация за защитените зони, природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в зоните, вкл. и цифрови данни, свързани с мрежата Натура 2000 - документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР, която по този начин се предоставя на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 6, т. 4 от Наредбата за ОС за използване от експертите, изготвящи ДОСВ.
На интернет страницата си http://natura2000.eea.europa.eu/, Европейската комисия публикува за широк обществен достъп интерактивно приложение за Натура 2000, съдържащо обширна информация за мрежата на територията на ЕС, включително и България. Нанесени са границите на зоните, като основните карти, включват CORINE Landcover и сателитни снимки (Google Earth). Има включен и слой с границите на био географските региони. Приложението позволява графично и семантично търсене - справки по зони и видове от базите данни за Натура 2000, предадени от отделните страни, като са филтрирани само данните за отделни чувствителни видове. Данните за отделните зони, могат да бъдат разгледани и под формата на леко изменен стандартен формуляр.
Оценката за степента на въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за ИП: „Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен № 9501, кв. 2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян, трябва да бъде възложена на колектив от експерти, с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, вкл. и за прилепи, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление "биологически науки". Експертите да отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. и доп. ДВ бр. 106/2021 г.).
Възложителят следва да предостави на РИОСВ - Смолян доклада по чл. 23, ал. 2 (ДОСВ), с всички приложения към него, в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител, съгласно изискванията на чл. 24, ал.1 от Наредбата за ОС, за извършване от компетентния орган оценка на неговото качество.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45784
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Барутин, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)