Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2024-001 ОТ 09.01.2024

09.01.2024

Уведомление с вх.№ КПД-11-9/08.01.2024г. за инвестиционно предложение: „Детска градина“, в поземлен имот с планоснимачен номер №196 по действащия план на с. Боголин, общ. Сатовча, обл. Благоевград, с възложител – Община Сатовча, с. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С предложението се предвижда изграждане на детска градина в поземлен имот с планоснимачен номер №196 по действащия план на с. Боголин, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Имотът, в чийто граници ще се изгради сградата е с площ 2270 кв.м и представлява публична общинска собственост. Предвижда се изграждане на нискоетажна сграда със застроена площ 262,5 кв.м и предназначение - за детска градина. Основният достъп на сградата е предвиден от юг, където е проектиран главен вход. Уличният достъп е предвиден от запад. Ще се обособят 4 броя паркоместа. Около сградата са предвидени плочници и озеленяване. Проектното решение включва ситуирането на сградата с едно полуподземно ниво. В детската градина ще се обособят следните помещения: спално помещение, лекарски кабинет,-предверие, съблекалня, занималня, трапезария, коридор, санитарен възел, кухня-разливна, физкултурен салон, учителска-стая, санитарно помещение, хранилище, котелно. Имотът е водоснабден от съществуващ уличен водопровод. Формираните битови отпадъчни води ще се заустват в канализационната мрежа на населеното място. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се използва съществуващ път
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007г.), последно изменен с Решение № 588 на Министерски съвет от 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.67 от 2021 г.), отстояща на около 0,22 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46430
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча и кметство Боголин)