Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-025 ОТ 22.12.2023г.

22.12.2023

Уведомление с вх.№ КПД-11-824/21.12.2023г. за инвестиционно предложение: „Автогара, паркинг и техническа инфраструктура“, в ПИ № 69345.6.80, част от ПИ №69345.6.308, и част от ПИ №69345.6.1139 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С предложението се предвижда изграждане на автогара, паркинг и техническа инфраструктура в ПИ № 69345.6.80, м. „Ардашлъ“, част от ПИ №69345.6.308, м. „Дуневски ливади“ и част от ПИ №69345.6.1139, м. „Ардашлъ“, по кадастралната карата на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, паркингът ще включва две нива под земята и една надземна част, перони за автобуси и места за обслужване на пътници. Предвижда се обособяване на 180 броя паркоместа за леки автомобили; паркоместа за 4 автобуса и обслужващи помещения с площ около 350-400 кв.м. Предвидената застроена площ е до 1600 кв.м; разгъната застроена площ – надземно -до 5000 кв.м и обща разгъната застроена площ- до 6700 кв.м. Предложението предвижда промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост. За целта е извършено предварително съгласуване с РДГ – Смолян, за което възложителят е предоставил Решение № РД 05-379/13.12.2023г. За целите на предложението, съгласно Решение №1359 на общински съвет – Смолян е изготвен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V – за паркинг, УПИ II-145,240 и улична регулация между о.т. 47 и о.т. 52, кв.3, к.т.я. „Малина“, местност „Ардашлъ“, к.к. Пампорово, общ. Смолян. УПИ V е съществуващ и е разположен в ПИ № 69345.6.80, представляващ недървопроизводителна горска територия, с НТП – друг вид дървопроизводителна гора. По действащия ПУП, V, кв.3 на к.т.я. „Малина“ е отреден за паркинг, с капацитет за 50 коли, който е недостатъчен за зоната. Вътрешнокурортният транспорт е организиран с микробуси, за които няма отреден терен за стоянки, продажба на карти и билети и обслужване на ползвателите. От ПИ №69345.6.1139 е образуван УПИ II- за обществено обслужване. В УПИ II съществува обслужваща сграда (ски гардероб), собственост на възложителя. Между УПИ V – за паркинг и УПИ II- за обществено обслужване е прокарана регулационна улица с ширина 6 м, която продължава в ПИ № 69345.6.308 – горска територия. Целта на изменението е промяна на УПИ V – за паркинг в УПИ V – за автогара, етажен паркинг и техническа инфраструктура, промяна на уличната регулация между УПИ II и УПИ V и прокарването на регулацията по съществуващо и единствено възможно трасе, както и запазване на съществуващата техническа инфраструктура (нафтово стопанство) в ПИ №69345.6.308, обслужващо сградите на „Пампорово“ АД. Ще се промени предназначението на УПИ V, като се отреди за автогара, етажен паркинг и техническа инфраструктура, в зона за Транспортно-комуникационна инфраструктура (Тр), със следните параметри на застрояване – височина на застрояване – до 12 м., плътност – до 80%, Кинт – до 2.5, озеленяване – над 20%. Регулационните линии, образуващи нов УПИ V ще се прокарат максимално по имотните граници на ПИ №69345.6.80, като ще се прибави необходимата площ за техническа инфраструктура от ПИ №69345.6.308. Променя се уличната регулация между о.т. 47 и о.т. 52, като същата е прокарана по съществуващото на място трасе. Площта на новобразувания УПИ V, съставен от част от ПИ №69345.6.80 с площ 1856 кв.м и част от ПИ №69345.6.308 с площ 181 кв.м) възлиза на 2037 кв.м. С изменението на ПУП-ПРЗ ще се определи предназначение на УПИ II за курортно-обслужващи дейности, без да се променя матрицата с параметрите на застрояването, а именно: зона Об; височина на застрояване – 10 м; плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2 и озеленяване – 50%. Площта на УПИ II (ПИ №1139) се редуцира от 1271 кв.м на 1182 кв.м, като 89 кв.м се отреждат за улица.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 2,05 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46319
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, кметство Стойките и Възложителят)