Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-024 ОТ 21.12.2023Г.

21.12.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-798/14.12.2023г. за: „Волиерна система за отглеждане на кокошки в съществуващо хале с идентификатор 67653.2.695.24 на ферма за интензивно отглеждане на птици, находяща се в имот с идентификатор 67653.2.695, м. Табаково, гр. Смолян, с начин на трайно ползване „За животновъдна ферма“. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда монтаж на волиерна система за отглеждане на кокошки в съществуващо хале с идентификатор 67653.2.695.24 на ферма за интензивно отглеждане на птици, находяща се в имот с идентификатор 67653.2.695, м. Табаково, гр. Смолян, с начин на трайно ползване „За животновъдна ферма“. На Кокоимпекс“ ООД, гр. Смолян е издадено Решение по ОВОС №СМ-01-01/2017г. и Комплексно разрешително №567-Н0/2018 г. за „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“ с максимален капацитет 130 000 броя места за птици. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, с изграждането на волиерната системата се предвижда повишаване капацитета на отглежданите кокошки стокови носачки в едно от халетата от 5317 броя на 8480 броя. По този начин, ще се повиши общият капацитет на инсталацията на 133163 броя места за птици.
 Реализацията на предложението е във връзка със спазване на изискванията на действащото законодателство и в съответствие с европейските норми - Директива 1999/74/ЕО на съвета от 19 юли 1999 година за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки. С изграждане на волиерната система ще се постигне оптимизиране на пространството и обема на птицефермата. Волиерните системи позволяват по-голяма плътност на птици при подрастването, като се улеснява тяхното движение на различните етажи. Волиерата, снабдена с торови ленти, позволява по-добра хигиена и благополучие на птиците, подсигурявайки по-високо ниво на производителност.
За целите на предложението, се предвижда изграждане на съоръжение, оборудвано с яйцетранспортни ленти, системи подаващи вода/фураж, кацалки и гнезда. Единичните секции ще са с размери – 4,82 м дължина и 2,87 м широчина. Секциите ще са със следните технически характеристики:
-      брой редове – 2; брой сегмента на всеки ред – 11; брой гнезда – 6; широчина на яйце-транспортната лента – 245 мм; височина на осветлението от пода – 500 мм; брой допълнителни кацалки – 4 на ред.
-      Краен комплект и торопочистване: фуражна колона, водоподаване, торова лента с допълнителна стъргалка, завеса против разпръскване на тор, торова шахта, обръщателна ролка с шнек, 1,00 мм торова лента;
-      Прегради – брой напречни-разделителни стени – 3; разделителни стени от мрежа в системата; скрепер с еднокрил шибър – 2 линии.
Ще се извършва надлъжно яйцесъбиране с помощта на елеватори, които транспортират сигурно яйцата от надлъжните ленти за яйца през къс транспортьор към елеваторните вериги. По този начин ще се намалява броят на некачествените яйца върху напречния конвейер. Елеваторите са оборудвани с механизъм за почистване на лентата за яйца на всеки етаж. Торта се транспортира от надлъжни торови ленти и пада върху напречен торов транспортьор с ширина от 500 мм, който от своя страна го извежда от сградата. Торовият транспортьор притежава висока стабилност и има възможност с една лента да се почиства цялата ферма.
За увеличението на капацитета не се предвиждат промени в размера на площадката, предназначението, обемът и разположението на сградите. За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо извършване на ново строителство, както и не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Не се предвиждат промени в начина на водоснабдяване и третиране на отпадъчните води.
Така заявеното инвестиционно предложение представлява изменение/разширение на одобрено и реализирано инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на глава шеста, т.17 буква „а“ на Приложение №1 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.3, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 3,39 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46304