Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-023 ОТ 13.12.2023Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №003/04.04.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

13.12.2023

 Уведомление с вх.№ КПД-11-241/03.04.2023г. и писмо изх. №ПУ-01-312-(6)/11.12.2023г. на БДИБР-Пловдив за инвестиционно предложение: „Обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти“ в УПИ II по плана на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предложението предвижда изграждане на мобилна мандра със застроена площ49,38 кв.м. в УПИ II по плана на с. Стърница, с обща площ 3600 кв.м. Сградата е проектирана като два фургона със стоманена конструкция, допрени по късата страна. Стените и таваните са изградени от топлоизолационни панели с повърхности от полиестерно покритие. Подовете са изработени от водонепропускливи, нехлъзгащи материали, устойчиви на агресивни среди. Покривът също е от сандвич панели с наклон 8%. Канализационната мрежа е с подови сифони с воден затвор и мазниноуловител. Вратите и прозорците са от алуминиева дограма с покритие, а всички вътрешни метални съоръжения са изработени от некорозиращи материали. Обектът за преработка на краве мляко е с капацитет за преработка на 500 л. мляко на ден. Суровината ще се от собствена ферма на възложителя, разположена в границите на същия имот. В мандрата ще се произвежда следния асортимент – кашкавал от краве мляко; кисело мляко, извара и бяло саламурено сирене от краве мляко. Обектът ще функционира целогодишно на едносменен режим на работа. Производствените отпадъчните води от обекта, образувани от измиване на помещението, амбалажа и оборудването ще се отвеждат посредством канал към водоплътно съоръжение (резервоар), който ще се почиства периодично от лицензиран оператор и ще се транспортира до най-близката ПСОВ. Преди постъпването на отпадъчните води във водоплътното съоръжение ще се поставят мазнино-уловители. Формираните битово-отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Изгребната яма ще се почиства, съгласно сключен договор с фирма, извършваща дейността.Не се предвижда заустване на отпадъчни води, формирани от територията на обекта, в повърхностен воден обект.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-312-(6)/11.12.2023. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·     Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·     Договор с ВиК оператор за водоснабдяване на обекта;
·     За формиращите се битово-фекални отпадъчни води, да се изгради водоплътна изгребна яма, отговаряща на техническите, санитарно-хигиенните и екологичните изисквания, съгласно ЗУТ, като се осигури периодичното почистване на ямата и извозване на отпадъчните води и утайки до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство. Да не се допуска включването на отпадъчни води с характер, различен от битово-фекални води във водоплътната изгребна яма.
·     Да се осигури подходящо пречистване на производствените отпадъчни води, до степен отговаряща на изискванията на чл.6, Приложение № 2 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване па производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
·     След пречистването на производствените отпадъчни води, същите да се отвеждат във водоплътно съоръжение с подходящ обем, след което да се предават за извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство;
·     Да не се допуска заустване на отпадъчни води, в т.ч. и пречистени в повърхностни и подземни водни обекти.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
-BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.);
-BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
 
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на горецитираните защитени зони, съгласно заповедта за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42848
 
(Съобщението е изпратено на Община Баните, Кметство Стърница, БДИБР-Пловдив и Възложителят)