Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-022 ОТ 30.11.2023Г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №001/27.03.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

30.11.2023

Уведомление с вх.№ КПД-11-210/23.03.2023г., писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-210-(6)/13.04.2023г., писмо изх. №ПУ-01-284-(9)/23.05.2023г. и №ПУ-01-284-(17)/27.11.2023г. на БДИБР - Пловдив за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води“, в ПИ с идентификатор 20465.116.2, м. „Яза“, землище на гр. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, в ПИ с идентификатор 20465.116.2, м. „Яза“, землище на гр. Девин, обл. Смолян, с обща площ 6982 кв.м. С изграждането на пречиствателната станция ще се осигури пречистване на отпадъчните води и ще се предотврати замърсяване на повърхностните и подпочвени води на гр. Девин. ПСОВ включва следните технологични процеси - механично отделяне на примеси, сепарация на пясък, селекция, денификация, активна зона с микрофлора, мазниноуловител, микрофилтрация, обеззаразяване, обезводняване на утайката. ПСОВ ще се състои от следните технологични съоръжения: самопочистващи се решетки на входа към помпената станция за пречистване на грубия отпадък; входна помпена станция; фини сита; пясъкоуловител; мазниноуловител; биологично чистене, нитрификация, денитрификация; отделяне на биологичната утайка от пречистената вода; машинно отводняване на утайката.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1) на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-284-(17)/27.11.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·     Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
· Ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ), вр. с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква, „в“ от ЗВ;
· Пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ следва да отговарят на изискванията към отпадъчните води след селищни пречиствателни станции по чл. 11 и 12, Приложение № 3 от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионна норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
· Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект, приемник на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ;
· Строителните дейности по ИП да се извършват извън размножителния сезон на повечето животински видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване. Строителните дейности да започват през есента (септември - ноември), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии;
· При осъществяване на дейностите по ИП, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
· Изграждането на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура да бъде съобразено с най-високо водно ниво - 687.42 м, съгласно данни от техническия паспорт на язовира;
· Да бъде отчетена вероятността от наводняване площадката на ПСОВ гр. Девин от високите води на р. Девинска, като се предвиди чрез технически средства и планирани дейности недопускане заливането на съоръженията на ПСОВ, при осигурена възможност за провеждане на максималните водни количества на реката в прилежащия на ПСОВ участък.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.);
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определени с горецитираните заповеди за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42773
 
(Съобщението е изпратено на Община Девин и БДИБР-Пловдив).