Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-021 ОТ 24.11.2023Г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №016/25.10.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

24.11.2023

Уведомление с вх. № КПД-11-714/24.10.2023г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-956-(1)/21.11.2023г. за инвестиционно предложение: „Кабинков лифт“ от с. Стар читак до Късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица, землище на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на кабинков лифт от с. Стар читак до Късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица, землище на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали. Инвестиционното предложение обхваща Поземлен имот 69122.10.86, област Кърджали, община Ардино, с. Стар читак, м. Еми Баир, общинска публична собственост, земеделска територия, категория на земята - 9, НТП Пасище, площ 9464 кв. м и поземлен имот с идентификатор 21806.1.124, област Кърджали, община Ардино, с. Дойранци, държавна частна собственост, горска територия, НТП - Друг вид дървопроизводителна гора, площ 6370 кв. м. Проектираният кабинков лифт ще бъде изграден на две стъпки, с обща дължина 685 м. Проектирани са: станция Юг – в ПИ №692.10.86, с необходима площ – 1500 кв.м и станция Север – в ПИ №21806.1.124, с необходима площ 500 кв.м. Целта на предложението е да се осигури достъп до недвижимата културна ценност.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „а“ – ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-956-(1)/21.11.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·     Да нe сe допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение (ИП);
·     Да има наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода;
·     Преди реализацията на дейностите в ИП, свързани е пресичане на воден обект (въздушно преминаване над водния обект), да се извърши 30 - дневно предварително уведомяване на БД ИБР по реда на чл. 58, като уведомлението да съдържа необходимата информация по чл. 58, ал. 2 от ЗВ;
·     Изграждането на стъпка едно в ПИ с идентификатор 69122.10.86 да бъде над кота 331.34 м (преизчислена по Балтийска височинна система), която представлява кота Най-високо водно ново (НВВН) на язовир „Кърджали". Язовирът е записан под № 28 от Списъка на комплексните и значими язовири на Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите;
·     ИП да бъде съгласувано с дружеството, експлоатиращо яз. Кърджали;
·     Да се спазват забраните, посочени в заповедите за обявяване на 33 „Родопи Средни“ с код BG0001031 и 33 .Добростан" с код BG0002073.
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в чийто граници ще се реализира ПУП-ПРЗ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·       BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.).
·       BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на горецитираните защитени зони, съгласно заповедта за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45735
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, кметство Рибарци, с. Рибарци (за с. Стар читак), Кметство Русалско, с. Русалско (за с. Дойранци).