Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-020 ОТ 23.11.2023Г., КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №011/20.05.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

23.11.2023

 Уведомление с вх. № КПД-11-350/18.05.2022г., писмо на БДИБР-Пловдив с вх. №ПУ-01-462-(1)/22.06.2022г., писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-305-(6)/13.10.2023г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх. №01-462-(5)/2022/21.11.2023г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт (рехабилитация) на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+108 (км 20+175) и от км 20+190 (км 20+285) до км 22+012.35 (км 22+225). Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предложението предвижда „Основен ремонт (рехабилитация) на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+108 (км 20+175) и от км 20+190 (км 20+285) до км 22+012.35 (км 22+225). Начална точка на пътя с км 0+000, в оста на кръстовището с път II-86 „Средногорци Рудозем - границата с Република Гърция”, при км 133+323. Разглежданите в ИП участъци (от км 0+000 до км 20+108 (км 20+175) и от км 20+190 (км 20+285) до км 22+012.35 (км 22+225) преминават през следните населени места: гр. Рудозем - от км 0+000 до км 1 + 171; с. Фатово - от км 15+951 до км 16+095; гр. Смолян - от км 21+971 до км 22+012.35. Разглежданият път е двулентов, с променлив габарит, вариращ между 8 и 12 м широчина. По повърхността на настилката има мрежовидни пукнатини, кръпки, незапълнени дупки и слагания. Пътната конструкция не притежава необходимата носимоспособност. Има участъци, за които се налага цялостна реконструкция на настилката. Предвиждат се нови бордюри, реконструкция на тротоари, изграждане на колекторна система, реконструкция на окопи и водостоци, реконструкция на казанчета и челни стени, нови отводнителни съоръжения, ремонт и възстановяване на подпорни стени и др.
Целта на предложението е възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасни условия за движение и добро отводняване на пътя, като ремонтните дейности по основен ремонт (рехабилитация) на път III-868 „Рудозем – Смолян“ ще се извършват в обхвата на транспортната територия - публична държавна собственост.
Проектните габарити са приети така, че дейностите да не напускат обхвата на съществуващия път. Предвижда се укрепване на изкопни откоси с изветрели скали, включващо обрушване и обезопасяване от падащи камъни със стоманена мрежа и изграждане па джоб стени с височина 1.50 м. Не се предвижда изграждане на нови кръстовища, а само ремонт и преоформяне на съществуващите и подобряване на организацията на движение с цел намаляване на скоростта на движение и по-добра видимост. За съществуващите аварийни площадки, джобове за автобусни спирки и асфалтови площадки се предвижда преасфалтиране с два пласта асфалтобетон. С цел осигуряване на безпроблемното отвеждане на повърхностните води от пътното платно ще бъде подновена отводнителната система на съществуващия път. Предвижда се изграждане на нова отводнителна колекторна система за дъждовни води в гр. Рудозем. За събиране и отвеждане на дъждовните води от път III-868 „Рудозем – Смолян“ в участъка от км 0+000 до км 1+090 са предвидени улични оттоци и три дъждовни колектора. Предвид много големите надлъжни наклони на пътя, дъждовните води ще се поемат от 52 броя двойни двуставни улични оттоци, съгласно направените изчисления. Дъждовен колектор 1 ще бъде разположен в оста на път III-868 и ще зауства в съществуваща шахта на водосток и ри км 0+227. Дъждовен колектор 2 ще бъде разположен в оста на пътя и зауства в река Арда, при кръстовище при км 0+000. Колектор 3 е оразмерен да поеме и дъждовни води при бъдещо отводняване на път II-86 от североизток. Изграждането на дъждовни колектори в обхвата на гр. Рудозем ще наложи реконструкция на съществуващи захранващи улични водопроводи в гр. Рудозем. Предвижда се направа на канална тръбна мрежа по дължината на пътя и кабелни шахти. В пътния участък ще се изпълнят нови стоманобетонови подпорни стени, на мястото на компрометирани съществуващи или в участъци с уширения на настилката: при км 4+580 - L =55.77 м, при км 6+000 - L =70 м, при км 6+210 - L=70 м, при км 6+420 - L =41 м, при км 6+600 с L=65 м, при км 14+930 с L=21 м, при км 15+160 с L=30 м и при км 15+620 с L=37 м. Съществуващите ограничителните системи ще се подменят, а където е необходимо, са предвидени допълнителни такива. Ще се извърши нова постоянна организация на движението, включващ нова хоризонтална маркировка и нови вертикални пътни знаци - стандартни и индивидуални.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „д“ – строителство на пътища (невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-462-(5)/2022/21.11.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
•   Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение (ИП);
•   Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер (различни от атмосферни /дъждовни) в отводнителната система, предмет на настоящото ИП;
•   Наличие на издадено разрешително по ЗВ за ползване на повърхностен воден обект - р. Забатско дере, преди началото на дейностите от ИП по изграждане на подпорни стени при реката;
•   Засегнати от ИП инфраструктури и съоръжения се съгласуват със съответната поддържаща ги институция или собственик;
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 1,1 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39513  
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Фатово, Община Рудозем и Възложителят)