Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Кабинков лифт“ от с. Стар читак ПИ 69122.10.86, до късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица, землище на с. Дойранци, ПИ 21806.1.124 община Ардино, област Кърджали

25.10.2023

Уведомление с вх. № КПД-11-714/24.10.2023г. за инвестиционно предложение: „Кабинков лифт“ от с. Стар читак ПИ 69122.10.86, до късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица, землище на с. Дойранци, ПИ 21806.1.124 община Ардино, област Кърджали. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45735.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Ардино, Кметство Рибарци (и в с. Стар Читак) и Кметство Русалско (и в с. Дойранци) следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.