Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Оптимизиране процеса на термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I - VIII с пл. №9501, кв.2 и ПИ 009510 по плана на с. Барутин, област Смолян

30.10.2023

Уведомление с вх. № КПД-11-713/24.10.2023г. за инвестиционно предложение: „Оптимизиране процеса на Термична газификация на въглеводороди в Централа за комбинирано производство на енергия“, разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII с планоснимачен №9501, кв.2 и имот с идентификатор 009510 по плана на с. Барутин, община Доспат, област Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45784.
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Доспат и кметство с. Барутин следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.