Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-018 ОТ 19.06.2022Г.

19.10.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-472-(2)/13.10.2023г. за: „Цех за преработка на дървесна и производство на пелети“, в УПИ IV-912.640, кв.9, по регулационния план на гр. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.        По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
За инвестиционно предложение „Цех за преработка на дървесина“ в УПИ IV, кв. 9 по плана на гр. Смолян, образуван за ПИ с идентификатор 67653.912.640 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян с обща площ от 2866 кв.м е проведена процедура по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), завършила с писмо на Директора на РИОСВ - Смолян с изх.№ КПД-11-472-(1)/22.06.2022г. По данни на възложителя, по време на строителството се извършва промяна в проекта и включване на нова дейност - производство на дървени пелети. Промяната на инвестиционното предложение се изразява в добавянето на още една конструктивна ос от северната страна на сградата, като по този начин се увеличава работната площ в цеха, премахват се изцяло помещенията на първо ниво (сушилни, парилия, котелно, ст. клетка), както и служебните помещения на второ ниво. Обособява се ново котелно помещение в северозападната част на сградата, а в източната се ситуират всички помещения за персонала като: санитарен възел, съблекалня, стая за почивка, както и техническо помещение. Сменя се и фасадният облик на сградата след прибавяне на нови прозорци и ролетни врати. В новопроектирания цех за преработка на дървесина ще се преработват иглолистни трупи с дължина до 5 м и ще се произвеждат пелети. За производството на пелети ще се използват три вида суровина /трици, чипси талаш/.
Производственият процес включва следните технологични процеси: Изчистените дървесни трици се поемат от центробежен вентилатор, преминават през циклон и попадат в бункер за влажни трици. От склада за материали изрезки, капаци, дърва и технологична дървесина се прехвърлят в буферен склад, от където ръчно ще се поставят върху подаваща лента към моторна дробилка за чипс, която е свързана с чукова мелница, където се осъществява раздробяване на чипса до необходимите размери. Надробения чипс-трици ще преминават през центробежен вентилатор, циклон и ще попадат в бункер за влажни трици. От бункера за мокри трици с помощта на шнек, същите ще се подават към барабанна сушилня за трици, където ще се извършва тяхното изсушаване. Изсушеният материал ще преминава през центробежен вентилатор, центрофугиращ механизъм-циклон, където използваният въздух ще се отделя от триците и се освобождава в атмосферата. Сухите трици ще се събират в бункер и посредством шнек ще се подават към преса за пелети. Произведените пелети ще преминават през вибрационно сито за охлаждане и пречистване. С транспортна лента пелетите ще се транспортират до бункер-охладител. Пелетите ще се дозират в опаковки по 15 или 20 кг и стифират на палети по 1000 кг.
В новопроектирания цех за преработка на дървесина ще бъдат обособени следните помещения: 1 бр. котелно, техническо помещение, 1 бр. тоалетна с преддверие към нея, съблекалня, стая за почивка с изход навън. Общият брой на работниците ще бъде 15 човека.
Предвижда се използване на съществуващата изградена пътна инфраструктура. Не се предвижда водовземането за питейни, промишлени и други нужди, както и използването на повърхностни и подземни води. Обектът ще е водоснабден от водопроводната мрежа на гр. Смолян, съгласно договор между възложителя и ВиК-Смолян. Поради липсата на уличен канал за отпадъчна вода, в парцела се предвижда изграждане на изгребна яма за отвеждане па битово-фекалните отпадъчни води от сградата. Тя ще бъде изпълнена, като готова доставка на полиетиленов съд с обем 10 куб.м (за максимално очаквано битово-отпадно количество 333л/24 часа). Почистването на ямата ще се извършва периодично- на около 30 дни.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II.     По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 0,01 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45705 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян и Възложителят)