Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-016 ОТ 29.09.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №002/29.03.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

29.09.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-228/29.03.2023г. и писмо на БД ИБР – Пловдив, с изх. №КПД-11-228-(9)/18.09.2023г.: „Пречиствателна станция за отпадни води“ в ПИ имоти пл.№138 и пл. №145, попадащи в УПИ ІІ, кв.1 по плана на с. Бърчево, общ. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е монтаж на цялостна автоматизирана модулна пречиствателна станция за отпадъчни води, в УПИ I. кв. 1 по плана на с. Бърчево, общ. Рудозем, обл. Смолян. Предложението е във взаимовръзка със съществуваща кравеферма за отглеждане на 100 броя крави, разположена в имоти пл. №138 и пл. №145, попадащи в УПИ ІІ, кв.1 по плана на с. Бърчево, общ. Рудозем, обл. Смолян. Избраният начин на пречистване на отпадъчните води е с MBR технология. На изходната тръба за пречистени отпадъчни води ще се монтира UV лампа за дезинфекция на водата, която ще се използва за измиване на площадки, подове и за поливане. На обекта се формират производствени отпадъчни води от дейността но отглеждане на крави, битово-фекални отпадъчни води - от персонала и условно чисти води от охлаждане на продукцията и от кондензаторите на хладилните и силови инсталации. Посочено е, че отпадъчните води, които се насочват за пречистване са в прогнозно количество - 10 м3/ден, като част от пречистената вода - 3 м3/ден ще се използва за измиване на площадки и подове на обекта, а останалата - 7 м3/ден се предвижда да се зауства в р. Елховска. Поливане на зелени площи не се предвижда.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1) на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-284-(3)/18.09.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
· ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗВ;
· Да се осигури подходящо пречистване на отпадъчните води, формирани от обекта, преди постъпването им в повърхностния воден обект, с цел осигуряване на съответствие с емисионните норми за качеството на отпадъчните води, посочени в Приложение № 5 от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
· Във връзка с опазване на доброто състояние на повърхностното водно тяло, да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е :
·     BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 3,2 км..
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42806  
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Кметство Бърчево, БДИБР-Пловдив и Възложителят)