Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-015 ОТ 18.09.2023Г.

18.09.2023

Уведомление с вх. № КПД-11-602/24.08.2023г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаични централа с обща инсталирана мощност 500 kW, в ПИ № 05462.236.64 и 05462.236.67 по КККР на село Борино, местност „Таслак“, община Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е разширение на фотоволтаична централа, намираща се в ПИ №05462.236.64 по КККР на село Борино, местност „Таслак“, община Борино, обл. Смолян с площ 3500 кв.м. За целта се предвижда разширяване границите на УПИ I-236.64 – за ФЕЦ (ПИ №05462.236.64), като към него се присъединява част от ПИ №05462.236.67 по КККР на село Борино, местност „Таслак“, община Борино, обл. Смолян, с НТП – пасище и обща площ 16179 кв.м. За нуждите на разширението ще са необходими 5653 кв.м. и 197 кв. м – за улична регулация. Територията, в чийто граници ще се реализира централата с предвиденото разширение е с обща площ 9153 кв.м. Фотоволтаичната инсталация ще се състои от 900 модула, с обща мощност 500 kW. Соларните панели ще бъдат монтирани на метална конструкция върху набивни колони. В имота ще бъде изграден бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП), чрез който производствената енергия ще се трансформира и подава към ел. подстанция. За реализацията на предложението няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г..
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45417

 

(Съобщението е изпратено на Община Борино и Възложителят)