Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-014 ОТ 18.09.2023Г.

18.09.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-627/12.09.2023г. за: „Цех за производство на дървесни пелети“, в УПИ 525, кв.92, по регулационния план на с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.                    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение e цех за производство на дървени пелети, вУПИ-525, кв.92 в землището па с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Общата площ на имота е 3280 кв.м. и начин на трайно ползване - друг вид застрояване. При производството ще се използват дърва, целулоза, дървесни изрезки и трици, получени от дейностите по дървопреработване на дървен материал и производство на дъски и греди, палети и други от цех на възложителя, разположен в същия имот. При производството ще се използват суровини и от други дърводобивни и дървопреработвателни предприятия.
Технологичният процес включва следните дейности:
·Раздробяване на дървесни изрезки, целулоза и дърва във формата на дървесен чипс, посредством дробилка с капацитет 1,8 тона на час;
·Придвижване на чипса посредством шнек и подаването му в чукова мелница за смилане на материала;
·Посредством шнек от бункера с трици и смления чипс, суровината ще се подова за изсушаване в барабанна сушилня до 15% влажност и капацитет 600 кг/ч.;
·Процеса на сушене в сушилнята, ще се извършва посредством котел на чипс с разход 100 кг/ч и мощност 0.2 MW;
·Полученият материал ще се подава в депо за съхранение, откъдето посредством шнек ще се подава в миксер дозатор и от там в пелетпреса с капацитет 600 кг/час и размер на пелетите 6 мм.;
·Готовите пелети ще се опаковат в полиетиленови чували по 15 кг, на палети по 70 бр. и общо тегло 1050 кг.
Водоснабдяването на цеха ще се извършва от ВиК дружеството, обслужващо с. Павелско. Обектът ще бъде присъединен към електропреносната мрежа, съгласно договор за присъединяване с „Електроразпределение Юг“ ЕАД от 25.07.2023г. Производството не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, поради наличие на съществуваща.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II.                 По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,17 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
•                  Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45385  
•                  (Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Павелско и Възложителят)