Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-013 ОТ 08.09.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №008/05.05.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

08.09.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-205/21.03.2023г. и писмо на БДИБР – Пловдив, с изх.№ПУ-01-406-(4)/31.08.2023г., наш вх.№ КПД-11-205-(8)/05.09.2023г. за: „Гробищен парк” в ПИ с идентификатори 05462.65.28, 05462.65.17, 05462.65.14, 05462.65.15, 05462.65.29 и 05462.65.13, м. „Джума Дюзю“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е разширение на съществуващ гробищен парк на с. Борино, поради изчерпване капацитета на гробищния парк. Предвидено е разширяване и урегулиране на „гробищен парк“ на с. Борино, като към съществуващия имот с идентификатор 05462.65.13, с площ 7058 кв.м се присъединят поземлени имоти с идентификатори 05462.65.28 (704 кв.м), 05462.65.17 (1116 кв.м), 05462.65.14 (1001кв.м), част от 05462.65.15 (440 кв.м), част от 05462.65.29 (314 кв.м), с обща площ 3575 кв.м, находящи се в м. „Джума Дюзю“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. За целта, се предвижда промяна на предназначението на земеделска земя, с начин на трайно ползване - „ливади“, „ниви“ и „пасища“, за разширяване и урегулиране на „Гробищен парк“ на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Ще се обособи „УПИ I – за гробищен парк“ с площ 10 633 кв.м. Не се предвижда водовземане и формиране на отпадъчни води. За настоящото инвестиционно предложение е изготвен хидрогеоложки доклад за оценка на риска от замърсяване наподземни води на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и преценка за спазване на здравните изисквания при реализиране на предложението. С хидрогеоложкия доклад е извършено обследване на района, с цел установяване на съществуващи водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за които има риск от замърсяване на подземните води, следствие разширението на гробищния парк. Предвид геоложкия строеж на проучвания терен и площите, през които се осъществява подхранването на подземните води от ПВТ, може да се предположи, че реализацията на инвестиционното предложение, не крие риск от замърсяване на подземните води на долупосочените водоизточници за питейно-битово водоснабдяване:
- каптажи: „Батак 1” и „Батак 2“, с ползвател „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян;
- извори „Караджа 1” и „Караджа 2“, с ползвател „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян;
- извор „Майката“ с ползвател „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян;
- извори „Меча дупка 1“ и „Меча дупка 2“, с ползвател „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян;
- КЕИ „Тешел”, с ползвател „НЕК“ АД;
- КЕИ „Дотлу дере“, с ползвател „Класика и стил“ ООД;
- КЕИ „Гьоргьозова вода“, с ползвател „Родопа Typс“ ЕООД.
При извършеното обследване в проучвания район, не е установено наличието на други водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Посочено е, че до настоящия момент, няма данни за замърсяване на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, причинено от функционирането на съществуващия гробищен парк, който се ползва от дълги години. Поземлените имоти, в които се предвижда разширението на гробищния парк са със същите геоложки и хидрогеоложки условия.
На база направеното обследване (проучване) на района, е направено следното заключение:
- При реализация на инвестиционното предложение „Гробищен парк” в ПИ с идентификатори 05462.65.28, 05462.65.17, 05462.65.14, 05462.65.15, 05462.65.29 и 05462.65.13, м. „Джума Дюзю“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, не съществува риск от замърсяване на подземни води на водоизточници, които се използват за питейно-битово водоснабдяване;
- Теренът, който се предвижда за разширение на гробищния парк, отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредба №2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“паркове със специално предназначение на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-406-(4)/31.08.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение;
·Да не се засягат повърхностни водни обекти при реализацията на инвестиционното предложение;
·Да се спазват забраните посочени в заповедта за обявяване на защитена BG0001030 „Родопи Западни”.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·     BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на горецитираната защитена зона, съгласно заповедта за нейното обявяване.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43167
(Съобщението е изпратено на Община Борино, БД ИБР-Пловдив)