Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-012 ОТ 29.08.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №013/11.08.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

29.08.2023

 Уведомление с вх.№ КПД-11-575/10.08.2023г. и писмо изх. №ПУ-01-730-(1)/28.08.2023г. на БДИБР-Пловдив за инвестиционно предложение: „Модулна мандра за преработка на мляко“, в ПИ №51319.10.187 в м. „Азмаците“, землище на гр. Неделино, общ. Неделино. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на „Модулна мандра за преработка на мляко“, в ПИ №51319.10.187 в м. „Азмаците“, землище на гр. Неделино, общ. Неделино с капацитет 200 л. на ден. В рамките на имота има съществуващ животновъден обект, от който ще се получава суровината за преработка. Мандрата ще е ситуирана в модулно хале с обща площ 15 кв.м. Вътре ще се помещава основната работна зала, хладилен склад, термостатна камера, шкаф за опаковки и сол, както и входно предверие със санитарна част. Предвидени са прилежащи площадки за съхранение на суроватката, преди експедиция и за отделяне на транспортни опаковки и разтоварване на опаковъчни материали. В рамките на един работен ден ще се произвежда само един от предвидените асортименти в производствената програма. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водоснабдителната мрежа на населеното място. Отпадъчни води от обекта ще се образуват от измиване на помещението, амбалажа и оборудването и ще се отвеждат посредством канал към водоплътна яма. Обектът ще се електроснабди посредством наличната електропреносна мрежа в имота. Основното количество топлина за обекта се осигурява от отоплителна система към пастьоризатора от електрически нагреватели с топлинна мощност 15 kW. В модула е предвиден хладилен склад със самостоятелен агрегат и автоматика. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-730-(1)/28.08.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·     Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·     Да се осигури подходящо пречистване на производствените отпадъчни води, преди постъпването им в предвиденото за изграждане водоплътно съоръжение, с цел осигуряване на съответствие с максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции, съгласно приложение № 2 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване па производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
·     За формиращите се отпадъчни води от мандрата, да се предвиди водоплътно съоръжение, с подходящ обем, като се осигури периодичното му почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство;
·     Във връзка с опазване на доброто състояние на повърхностното водно тяло, да не се допуска заустване на отпадъчни води, формирани от територията на обекта, в разположения в непосредствена близост повърхностен воден обект, представляващ ПИ №51319.10.24, с НТП „Водно течение, река“, държавна публична собственост.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 6,79 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45137  
(Съобщението е изпратено на Община Неделино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)