Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Капково напояване на овощни насаждения, находящи се в ПИ № 77219.013.022;030;032;033;035;041;042;043;045;047;049;052;053;072;075;076, с водовземане от КЕИ „Хвойна“ в имот с идентификатор №302008, м. „Котлите“, землище на с. Малево, общ. Чепеларе

15.08.2023

 Уведомление с вх. № КПД-11-470/10.08.2020 г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-11-470-(4)/14.08.2023г. за инвестиционно предложение: „Капково напояване на овощни насаждения, находящи се в ПИ № 77219.013.022, 77219.013.027, 77219.013.030, 77219.013.032, 77219.013.033, 77219.013.035, 77219.013.041, 77219.013.042, 77219.013.043, 77219.013.045, 77219.013.047, 77219.013.049, 77219.013.052, 77219.013.053, 77219.013.072, 77219.013.075, 77219.013.076, землище на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с водовземане от КЕИ „Хвойна“ в имот с идентификатор №302008, м. „Котлите“, землище на с. Малево, общ. Чепеларе.

Инвестиционното предложение предвижда капково напояване на съществуващи овощни насаждения в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Водовземането ще се извърши от водоизточник КЕИ „Хвойна“ в имот с идентификатор №302008, м. „Котлите“, землище на с. Малево, общ. Чепеларе. По данни на възложителя, от посочения водоизточник има изграден тръбопровод с дължина 1650 м до съществуваща „Производствена база“, разположена на територията на УПИ I-389, 13115“Ален мак“, кв.50, по плана на с. Хвойна, община Чепеларе, с цел производствено водоснабдяване „за други цели“, за което има издадено разрешително №31590880/2014г. В уведомлението е посочено, че изграденият тръбопровод преминава частично през имоти от овощните насаждения, собственост на г-н Касем.
Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС).
Уведомявам Ви, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45153.
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Чепеларе и кметства с. Хвойна и с. Малево следва да обявите инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.