Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-010 ОТ 20.07.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №010/22.05.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

20.07.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-198/17.03.2023г и писма с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-198-(1)/17.03.2023г, №КПД-11-198-(3)/22.05.2023г, №КПД-11-198-(10)/27.06.2023г и писмо изх. №ПУ-01-458-(6)/20.07.2023г. на БДИБР-Пловдив за: „Стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане в община Чепеларе“, в ПИ с идентификатор 80371.130.11 м. „Имамско“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане, в ПИ с идентификатор 80371.130.11 м. „Имамско“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, обл. Смолян. По данни на възложителя, на територията на стрелковия комплекс ще са разположени следните сгради и съоръжения: обезопасяващи съоръжения земен насип; мишени с навес: метален шкаф за складиране на инвентар; стрелкови коридори; стрелкови рубеж; постелка за стрелба; наказателен рунд; зона за треньори; зона за представители на медиите; вход ски писта; ски писта - старт финал; изход ски писта; обслужваща сграда; паркинг обслужваща сграда; спортни съоръжения — гимнастически уреди на открито; зона съдии - стрелба с пневматично оръжие на 25м.; стрелкови места за пневматично оръжие; куршумоуловители: огнева зона - пневматично оръжие; мишени - пневматично оръжие; паркинг външни посетители; вход изход в стрелковия комплекс, информационни табели. По данни на възложителя, при реализацията на предложението и по време на експлоатацията на обекта не се предвижда използване на повърхностни или подземни води. Води за промишлени нужди няма да са необходими. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода. В близост до входа/изхода са предвидени места за химически тоалетни. При възникване на необходимост от водоснабдяване на поземления имот, допълнително ще се проучи възможността за ползване на водни количества от разположения в района водоем с обем 1000 м3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 80371.94.45, захранващ високата зона на гр. Чепеларе. Водоемът представлява част от водоснабдителната система на град Чепеларе и се стопанисва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр. Смолян.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „е“ – спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-458-(6)/20.07.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водно тяло от дейностите по експлоатация на ИП;
· Наличен договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води от химическите тоалетни;
· Наличен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за питейно-битово водоснабдяване на обекта. Трябва да се има предвид, че „ВиК“ ЕООД Смолян е дружество, което предлага и има издадени разрешителни за питейно-битово водоснабдяване на населените места, в което не е записано, че водата може да се предоставя за други цели.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 2,50 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43333
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе и БДИБР-Пловдив)