Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-009 ОТ 19.07.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №06/20.04.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

19.07.2023

Уведомление с вх.№ КПД-11-301/19.04.2023г. за инвестиционно предложение: "Семейно еко селище", п ПИ 49014.16.17 в м. „Езерото“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане е изграждане на семейно еко селище, в ПИ с идентификатор 49014.16.7, по КККР на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. По данни на възложителя, селището ще включва: една сграда с капацитет до 30 обитатели, пет броя къщи с общ капацитет за настаняване на около 20 души, три сгради тип бунгала с общ капацитет до 15 души. За нуждите на селището ще се обособят 25 броя парко места. Водоснабдяването с питейна вода и вода за битови нужди ще се извърши чрез включване на площадковата водопроводна инсталация към КЕИ, в местност „Касъм дере”. Отвеждането на отпадъчните води по време на експлоатация ще се извършва чрез изграждане на водоплътна канализация PEHD тръби и водоплътна изгребна яма, разположена в границите на имота. Отпадъчните води, формирани от паркинга ще се събират в шахта, посредством каломаслоуловител, свързан с водоплътна изгребна яма.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги на Приложение № 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-372-(3)/18.07.2023 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водно тяло от дейностите по експлоатация на ИП;
· Да има наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода. При невъзможност за присъединяване към водопроводната мрежа на населеното място, водовземането от КЕИ да се извършва след издадено разрешително съгласно чл. 44, ал. 1, вр. с чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ, като следва да се има предвид, че разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава на юридически лица и на еднолични търговци, както и за земеделски цели от регистриран земеделски стопанин съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗВ.;
· Ямата да е водоплътна изгребна в съответствие с техническите и сатитарно-хигиенни изисквания. За формиращите се отпадъчни води, следва да се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води различни от битово-фекални, съгласно чл.46, ал.4, т.2 от Закона за водите във връзка с чл.87, ал.1 от Закона за устройство на територията;
· Водите от паркинга след каломаслоуловителя да се отвеждат във подходящо водоплътно съоръжение (резервоар), като се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.
· Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане и пречистване на отпадъчни води в съществуващата ПСОВ.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,20 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43030

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Момчиловци, БДИБР-Пловдив и Възложителите)