Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Млекопреработвателно предприятие за производство на млечни продукти – сирене, кашкавал и кисело мляко“, в УПИ VIII, кв.62, с. Сатовча, обл. Благоевград

26.06.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-473/23.06.2023г за „Млекопреработвателно предприятие за производство на млечни продукти – сирене, кашкавал и кисело мляко“, в УПИ VIII, кв.62, с. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43657.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Сатовча следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.