Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-007 ОТ 15.06.2023

15.06.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-450/13.06.2023г. за: „Производство на рециклиран пух“, в УПИ I-536, кв.46 по плана на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е монтиране на линия за производство на рециклиран пух в съществуващи производствени помещения, собственост на „Миладом“ ООД, находящи се в УПИ I-536, кв.46 по плана на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян. Като изходна суровина при производството ще се използва домашен текстил с пълнеж пух. Дрехи, юргани, възглавници и други текстилни изделия, съдържащи пух ще се нарязват, разпухват и посредством въздух ще се отделя съдържащия се пух, който ще се използва за повторна употреба както за съществуващото производство, така и за износ. Капацитетът на производството ще е 400 кг. суровина за час. За нуждите на производството ще се обособят необходимите технологични помещения и оборудване. Производството не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, поради наличие на съществуваща. Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 2,20 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43574
(Съобщението е изпратено на Община Златоград, с. Старцево и Възложителите)