Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-005 ОТ 12.06.2023Г.

12.06.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-593/22.07.2022г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-593-(7)/09.06.2023г. за: „Разширение на гробищен парк“, в ПИ №44402.12.578, кв. Поглед по КККР на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е разширение на съществуващ гробищен парк на с. Баните, поради изчерпване капацитета на гробищния парк, находящ се в ПИ с идентификатор 44402.501.143. Предвижда се разширение в източна посока, като към терена се включва част от ПИ № 44402.12.578 по КК на с. Баните. Към ПИ № 44402.501.143 се приобщават 680.20 кв. м от ПИ № 44402.12.578. Транспортното обслужване ще се извърши от пътища, граничещи с имота. Водоснабдяването ще се извърши, съгласно представен Договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа № ПТО-284/11.04.2023 г., сключен с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. Събирането, отвеждането и заустването на битово-фекални отпадъчни води, както и на дъждовните води от алеи, паркинг и други ще се осъществява във водоплътни изгребни ями. За настоящото инвестиционно предложение е изготвен  Доклад за изпълнено инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване. Площта на ПИ № 44402.12.578, предвидена за разширение на съществуващия гробищен парк в ПИ №44402.501.143 по КККР на селото, не попада в санитарно-охранителна зона, учредена по реда на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на населените места в района. Описани са съоръженията за добив на питейно-битови води в района. Същите представляват каптажи /КЕИ/, стопанисвани от „В и К" ЕООД гр. Смолян, намират се на голямо разстояние от ИП (1700-2750 м), каптирани са на кота по-висока от ИП и поради характера на релефа са отделени с поне един вододел от ИП. В този смисъл каптажите не могат да бъдат повлияни от реализацията на ИП. На база изготвения хидрогеоложкия доклад са изведени следните заключения:
·       На проучвателната площадка в ПИ 44402.12.578 по КККР на с. Баните, кв. „Поглед“, предвидена за разширение на Гробищния парк, в периода 20.02-31.03.2023 год. е проведено ХГ проучване. Изкопан и проучвателен шурф с дълбочина 3.50 м. Проведени са опитно- филтрационни работи.
·       Определени са хидрогеоложките параметри на пукнатинния водоносен хоризонт в зоната на аерацията: к = 8.91 м/ден.; ц = 0.209. h = 0.13 м /капилярно покачване/.
·       След приключване на опитно-филтрационния тест отворът на шурфа е запълнен с материала от изкопа и теренът е рекултивиран.
·       Анализирайки цялата информация от проведеното проучване, може да се направи следното заключение по отношение ИП на Община Баните:
üРайонът на проучването е изграден от отложенията на Маданската гранитогнайсова свита и съвременните отложения формирани върху тях. Представени са глинесто-песъчливи кватернерни делувиално-пролувиални отложения с дебелина —средно 1,50-1.80 м и скална подложка от гнайси и гранитогнайси с различна степен на промяна;
üВ района на ИП и съседните имоти /в съседните имоти е старият Гробищен парк на с. Баните (не се констатира наличие на подземни води, както по време на проучването, така и при провежданите до момента погребения). Изискването по Наредба № 2/21.04.2011 год. за здравните изисквания към гробищните паркове е нивото на подземните води да не е по високо от 2,0 м;
üВ проучения геоложки разрез са поделени три инженерногеоложки разновидности. С изключение на почвения слой всички инженерногеоложки разновидности са с добри физикомеханични свойства и са подходящи, като земна основа за фундиране.
üСклонът, на който е проучената площ предвидена в ИП, е напълно спокоен, без развитие на интензивни физикогеоложки процеси и явления. Липсват участъци, потенциално опасни за свлачищни процеси.
üСтойностите на коефициента на филтрация на хидрогеоложки разновидности в района на площадката са определени след внимателен анализ на резултатите от интерпретацията на данните от проведените експресни филтрационни опити (водоналивания). Въз основа на интерпретацията и анализа на получените резултати, зоната на аерацията е водолропусклива и с добри филтрационни характеристики. Отдолу лежащата, в различна степен променена скална подложка, се характеризира с много ниски филтрационни характеристики и е на практика водонепропусклива;
üСравнително стръмния терен, на който са разположени съществуващия гробищен парк и ИП, благоприятстват бързото оттичане на повърхностния отток и невъзможността от формиране на подземен такъв в сравнителна малката мощност на делувиално-пролувиалната покривка;
üПосоката на повърхностния поток е генерално на запад към местно дере, което е с временен и непостоянен отток през годината. Съществуващият гробищен парк е изграден на това място от над 50 години, като неколкократно е разширяван и до момента не е оказал неблагоприятно влияние върху качеството на подземните води в района;          
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“паркове със специално предназначение на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-771-(5)/09.06.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·       Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·       Наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода.
·       Да се изгради водоплътна изгребна яма в съответствие с техническите и санитарно-хигиенни изисквания. За формиращите се отпадъчни води следва да се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води различни от битово - фекални, съгласно чл. 46. ал. 4. т. 2. от ЗВ, във връзка с чл. 87 ал. 1 от ЗУТ.
·       Да се предвиди проектно решение за събиране, третиране в подходящо пречиствателно съоръжение и отвеждане на формираните отпадъчни води от паркинга.
·       Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане и пречистване на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.
II.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,80 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43533

(Съобщението е изпратено на Община Баните, и БДИБР-Пловдив)