Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-004 ОТ 19.05.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №009/09.05.2023г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

19.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-339/04.05.2023г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-143-(1)/18.05.2023г. за: „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси от находище „Слатина“, землища на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград”. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

 
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси по открит безвзривен кариерен способ в находище „Слатина” - участъци „Север” и „Юг”, община Сатовча, област Благоевград. За реализацията на инвестиционно предложение е издадено уведомително писмо на Министерството на Енергетиката – изх. № Е-26-С-310 от 05.04.2023 г. за приемане на резултатите от проучването с Протокол на СЕК № НБ-2/22.03.2023 г. Инвестиционното предложение включва следните дейности – откривни работи, добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси, транспортирането им до депо, извън проектоконцесионната площ и рекултивация на проектната концесионната площ за срок от 35 години. Предвижда се добивните дейности да започнат от участък Север. Площта на находище „Слатина” е 127608.6 м2 (127.6 дка), като за участък „Север” площта е 68694.2 м2 (68,7 дка), а за участък „Юг” площта е 58914.4 м2 (58.9 дка). Към участък „Север“ е определена допълнителната площ от 5356.1 м2 (5.4 дка), а към участък „Юг“ 2927.6 м2 (2,9 дка), които ще бъдат използвани като депа за минни отпадъци. В резултат общата проектоконцесионна площ възлиза на 135892.3 м2 (135.9 дка). В площта на участъците от находището ще се извършва добивът на гнайси, по открит кариерен способ в обем от 5000 м3 годишно. Изчислените и приети геоложки запаси от гнайси за скалнооблицовъчни материали в участък „Север” са 284,8 хил. м3, а приетите запаси от гнайси за участък „Юг” са 223,9 хил. м3. Количеството на изчислените ресурси за участък „Юг“, които са в дълбочина под запасите на този участък, е в размер на 353,5 хил. м3. Общото количество на материали от откривката за находището са 25,5 хил. м3. Рекултивацията ще бъде техническа - поетапно връщане на отпадъка от преработената суровина и откривката в отработените пространства и биологична рекултивация. Отделеният почвен слой ще се съхранява на депо, след което ще се използва за биологичната рекултивация. При добива и разработката на находището не се налага изграждане на нова инфраструктура - пътна, ел. захранване, ВиК и др.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „а“ – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение№1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-143-(1)/18.05.2023г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·     Идентифициране на ниска степен на риск от осушаването на подземното водно тяло;
·     Опазване на подземните води като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества;
·     Предприемане на мерки за предотвратяване на възможно изтичане на руднични води при извършване минните дейности;
·     Да не се допуска замърсяването на води със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.
 
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)., отстояща на около 0,03 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43176.