Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Гробищен парк” в ПИ с идентификатори 05462.65.28, 05462.65.17, 05462.65.14, 05462.65.15, 05462.65.29 и 05462.65.13, м. „ДЖУМА ДЮЗЮ“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян

05.05.2023

Уведомление с вх.№ КПД-11-205/21.03.2023г. и писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-205-(1)/05.05.2023г. за инвестиционно предложение: „Гробищен парк” в ПИ с идентификатори 05462.65.28, 05462.65.17, 05462.65.14, 05462.65.15, 05462.65.29 и 05462.65.13, м. „ДЖУМА ДЮЗЮ“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян.
Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43167.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Борино следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян