Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Семейно еко селище“, п ПИ 49014.16.17 в м.„Езерото“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян

20.04.2023

Уведомление с вх.№ КПД-11-301/19.04.2023г. за инвестиционно предложение: „Семейно еко селище“, п ПИ 49014.16.17 в м.„Езерото“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43030. В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян и Кметство Момчиловци следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.