Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на многофункционална спортна зала“ в двора на съществуващо училище, разположена в УПИ IV- за училище и спортна зала на кв. 104 по рег. план на с. Чепинци, община Рудозем

12.04.2023

Уведомление с вх.№ КПД-11-270/11.04.2023г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална спортна зала“ в двора на съществуващо училище, разположена в УПИ IV- за училище и спортна зала на кв. 104 по рег. план на с. Чепинци, община Рудозем. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42972.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Рудозем и Кметство Чепинци следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.