Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-002 ОТ 19.01.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №019/18.10.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

19.01.2023

Уведомление с вх. № КПД-11-1022/17.11.2022г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-1203-(1)/17.01.2023г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг за каравани и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“ в поземлен имот ПИ 05623.22.59, местност „Коритото”, землището на село Борово, община Лъки, област Пловдив. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение e изграждане на къмпинг за каравани и фотоволтаична инсталация за собствени нужди с инсталираната мощност 300 kW, в ПИ № 05623.22.59, местност „Коритото”, землището на с. Борово, община Лъки, обл. Пловдив, с обща площ – 8188 кв.м. Имотът е собственост на възложителя, представлява земеделска територия, категория 9, с НТП - За туристическа база, хижа. Съгласно писмо № К-1225/13.07.2022 г. на Община Лъки, със Заповед №70/06.03.2007 г. на Кмета на Община Лъки за поземлен имот с идентификатор 05623.22.59 по КККР за землището на с. Борово, общ. Лъки. обл. Пловдив е одобрен ПУП- ПРЗ, с който от имота се образува УПИ 1-59. „селски туризъм“, кв.22, с параметри на застрояване за устройствена зона Ос; Височина на сградите - до 10 м; Пзастр. - 50%: Кинт. — 2.0: Позел. - 50 %. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, в горната част на имота, на площ от около 5000 кв. м, ще се обособят до 20 места за кемпери и каравани, 20 паркоместа за автомобили, ще се изгради малка административна постройка и общо санитарно помещение за посетители. Целият къмпинг ще се огради с лека ограда тип „мрежа“. Ще се монтира алейно и парково осветление. Не се предвижда асфалтиране на паркинга, а поставяне на решетъчни плочки, което не е свързано с полагане на фундаменти и изконни работи. До обособените места за каравани ще бъдат прекарани питейна вода и електричество, чрез изграждане на площадкови ВиК и ЕЛ мрежи. Водоснабдяването ще се извърши от преминаващ в близост водопровод за питейна вода, стопанисван от В и К — Пловдив, захранващ храмов комплекс „Кръстова гора“, посредством водопроводно отклонение. Необходимата мощност за обекта е около 700 kW. Електрозахранването ще се осъществи чрез свързване към електропреносната мрежа в близост до имота, като в имота, на площ от около 3000 кв. м. се предвижда монтиране на наземна фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 300 kW за собствени нужди. За целта се предвижда изграждане на собствен трафопост. За електрозахранването ще бъде изготвена схема, която да покаже начина на електрозахранване на новообразувания УПИ. Посетителите ще ползват предимно санитарни възли в караваните. Отпадъчните води, формирани от общото санитарно помещение, ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. която периодично ще се почиства от лицензирана фирма. Транспортният достъп ще се осъществява от запад, посредством ведомствен път - ПИ №22.541 и от югозапад, посредством ведомствен път ПИ №22.545.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „г“ – „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
· На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-1203-(1)/17.01.2023г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
· Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяването с вода за питейно-битови нужди на обекта на ИП;
· Да се изгради водоплътна изгребна яма, в съответствие е техническите и санитарно-хигиенни изисквания. За формиращите се отпадъчни води следва да се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води, различни от битово-фекални, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, във връзка с чл. 87 ал. 1 от ЗУТ;
· Да се спазват забраните, въведени със заповедта за обявяване на 33 „Родопи - Средни“ и 33 „Добростан“.
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
-BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.);
-BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че предложението е допустимо спрямо режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм
Копие на документацията можете да намерите на следния линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41497

(Съобщението е изпратено на Община Лъки, Кметство Борово, БДИБР-Пловдив и Възложителят)