Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2023-001 ОТ 04.01.2023, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №018/13.10.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

04.01.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-895/11.10.2022г., писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-895-(8)/02.11.2022г. и писмо на БДИБР-Пловдив за: „Обособяване на основна площадка за събиране, временно съхранение, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“, находяща се в ПИ с идентификатор 63653.744.4, местност „Спилак”, гр. Смолян. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е „Обособяване на основна площадка за събиране, временно съхранение, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“, находяща се в ПИ с идентификатор 63653.744.4, местност „Спилак”, гр. Смолян.Съгласно представената информация и документация, дейността ще се извършва в ПИ с идентификатор 67653.744.4 по КККР на град Смолян, местност „Спилак“, община Смолян. Видно от представена скица територията, в чийто граници ще се реализира предложението е с площ 22725 м2, урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“. В границите на имота има изграден производствен обект (асфалтова база „Фатово“ и трошачна база „Фатово“), въведен в редовна експлоатация през 1976 г., като от 2015 г., собственик на имота, ведно с построените в него сгради и съоръжения (дълготрайни материални активи) е „БКС“ ЕООД, гр. Смолян. Транспортното обслужване на обекта се осъществява от съществуващия на място асфалтов път III-868 „Рудозем – Смолян“, като не се предвижда изграждането на нова улица. Предложението включва дейности по предварително третиране на строителни отрадъци до окончателното им превозване на основната площадка в местност „Спилак“, гр. Смолян, чрез използване на съоръжения на мястото на образуване и оползотворяване на строителните отпадъци в конкретни строителни обекти, разположени на територията на Област Смолян. Необходимите водни количества за технологични нужди - оросяване на площадката и оросяване на едрия скачен материал с цел предотвратяване на запрашеността на околната среда, ще се прецизират в зависимост от работата на съоръженията за механично раздробяване на отпадъците. Водата ще се доставя чрез водоноска от БВ „Табаково", собственост на „БКС“ ЕООД, за което фирмата разполага с разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31130040/30.09.2011г. и Решение № РР-4312/13.07.2021г. за продължаване срока на действие и привеждане в съответствие на разрешително №31130040/30.09.2011г. за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БД ИБР. Необходимите водни количества са 9 м3 на ден. На площадката не се акумулират отпадъчни води от оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци. Дъждовните води се заустват в безименно дере, разположено южно от площадката. Няма да бъдат образувани битово - фекални отпадъчни води, тъй като на площадката ще бъдат монтирани химически тоалетни кабини.
В поземлен имот с идентификатор 67653.744.4 с площ 22 725 м2, находящ се в местност Спилак, гр.Смолян, обл. Смолян ще се извършват дейности със следните отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, камъни и изкопани земни маси).
Код на отпадъка
Наименование на отпадъка
Дейности
17 01 01
бетон
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали; R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 01 02
тухли
R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 01 03
керемиди, плочки и керамични изделия
R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 01 07
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 03 02
асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали; R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 05 04
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 05 08
баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали; R 12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 06 04
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 08 02
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
17 09 04
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
R12- размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 -R11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
· На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-1057-(4)/30.12.2022г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· •Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
· Да има сключен договор с фирмата доставяща химически тоалетни.
· Да не се надвишават разрешените за водовземане количества, както и поставените условия в издаденото от Директора на БД ИБР разрешително за водовземане.
· •Дейностите по събиране, съхраняване и третиране на строителни отпадъци да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове), с цел опазването на околната среда и водите.
· Необходимо е да се изпълни условието на чл. 15, ал. 2 т. 2 от Наредба № 7/24.08.2004 г. (обн. обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, според която местата, предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци в границите на населените места, вкл. за разделното им събиране, трябва да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи или др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване.
· Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с гориво- смазочни материали от техническите средства и други замърсители.
· Чрез подходящо проектиране и изпълнение на вертикалната планировка на площадката да се осигури улавяне и събиране на замърсени повърхностни води и течности, формирани върху настилката.
· Да не се допуска заустване на замърсени води площадката, без наличието на издадено разрешително, съгласно ЗВ.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 2,91 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.    Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
· На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. Обръщам Ви внимание, че емисиите на изход изпускателно устройство (комин) на инсталацията за производство на пелети, трябва да отговаря на нормативните изисквания на чл.62 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. По отношение на фактор на въздействие шум, е необходимо да се представи информация относно излъчвания промишлен шум в околната среда от съоръженията към инсталацията, в съответствие с изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41120
 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителят)