Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-059 ОТ 30.12.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №007/30.03.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

30.12.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-202/29.03.2022г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с изх.№ П-01-104-(1)/30.12.2022г. за „Преработка на мляко и търговия с млечни продукти”, находяща се в ПИ №67270.35.25, м. „Чичова бърчина“, с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на модулен обект за преработка на мляко с капацитет 1000 литра мляко дневно в ПИ № 67270.35.25, м. „Чичова бърчина“, с. Слащен, община Сатовча, област Благоевград. Същият ще осигури необходимите условия за обработка и/или преработка на сурово краве мляко, което е добито във фермата на инвеститора, съобразно условията на Наредба № 26/14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Млякото ще е краве, добивано от животни собственост на инвеститора, без изкупуване на външни млека. В обекта ще се доставят партиди по 1000 литра мляко, което е филтрирано, охладено и съхранено във фермата на инвеститора. Производствената сграда се състои от две части, конструктивно и технологично свързани с общи габаритни размери 6,80 х 12,08 метра. Общата площ на обекта е 82 м2. Предвидени са следните помещения и възли, необходими за правилното технологично функциониране на съоръжението: санитарно-хигиенен филтър, лаборатория, миялно, основно работно помещение, термостантна камера за заквасване на кисело мляко, склад амбалаж и опаковки-второ ниво, хладилен склад съхранение 2-10 С; хладилен склад сушене на кашкавал, дребна разфасовка с експедиция и шубер за продажби, хладилен склад за зреене на сирене и кашкавал 10-14 С, вдигане на киселинност на сиренето, работно помещение – сирене. Предвидени са площадка за съхранение на суроватката, отделена при производството на кашкавал и сирене, както и площадка за прием на суровото мляко. С писма с изх. № П-01-104(2)/10.05.2022 г., № П-01-104(5)/31.05.2022 г. и № П-01-104(8)/28.06.2022 г. на директора на БДЗБР, от Възложителя е изискано да представи копие от документ, потвърждаващ, че обекта е водоснабден от водопроводната мрежа на населеното място, информация за географски координати на мястото на заустване на производствени води във воден обект, начин на пречистване и очаквано годишно количество. В отговор Възложителят заявява, че обекта е водоснабден по трасе, което е собственост на община Сатовча, но все още не е предадено на ВиК оператора по надлежния ред, поради тази причина няма окончателен договор с ВиК оператора. Представено е копие от предварителен договор № ВиК-113/08.06.2015 г. с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, съгласно което дружеството ще извърши присъединяване на ПИ 035025, м. „Чичова бърчина“, с. Слащен, община Сатовча, област Благоевград, към новоизградения водопровод, при условие, че за същия има издадено разрешение за ползване по реда на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и след предаването му на ВиК оператора за експлоатация.
Относно начина на отвеждане и пречистване на отпадъчните води от обекта, Възложителят заявява, че не предвижда заустване на производствени отпадъчни води във воден обект.
Представени са координати на изградена, в границите на имота изгребна яма, която е с подходящ капацитет за събиране на пречистени отпадъчни води от бъдещия обект.
Количествата отпадъчни води са както следва:
-      количества отпадъчни води (битови), които се отделят от съществуващия обект – 0,25 л/сек;
-      количества отпадъчни води от новия обект – 0,25 л/сек;
-      капацитет на водоплътна изгребна яма – 8,64 м3 (120 дни).
Потока производствени отпадъчни води ще се пречистват в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и мазнинозадържател, модел В6 с капацитет 0,9 м3/ден. Основната част от пречиствателното съоръжение е биореакторът, включващ в един съд всички процеси на биологичното пречистване на отпадъчните води. Потокът пречистени промишлени отпадъчни води от бъдещия преместваем обект няма да се заустват във воден обект. Същите ще се използват за напояване на тревните площи и дървета в околното пространство на имота през пролетта, лятото и есента. През зимните месеци преместваемата мандра за обработка на мляко няма да формира производствени отпадъчни води, тъй като млеконадоя от животните през този период на годината е минимален и не е рентабилно обекта да функционира. Относно наличието на договор с лицензиран ВиК оператор или друг производствен/стопански обект с цел транспортиране на отпадъчните води от изгребната яма до изградена и въведена в редовна експлоатация ГПСОВ, същият ще бъде сключен и представен в БДЗБР след издаване на разрешително от гл. арх. на общината за поставяне и реализацията по строителството, преди въвеждане на обекта в експлоатация.
С предложението се предвижда инсталиране на автономни фотоволтаични панели за собствено потребление за нуждите на предприятието, както и за осигуряване на необходимите условия за обработка и/или преработка на сурово краве мляко. Автономната фотоволтаична централа ще се инсталира върху покрива ва съществуващата сграда в имота – „Кравеферма“- с мощност 70kW и ще е предмет на друг проект.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежина преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. П-01-104-(1)/30.12.2022г., не се очаква реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение да доведат до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и следните условия:
1.   Възложителят да представи копие от сключен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, удостоверяващ присъединяване към новоизградения водопровод, след издадено разрешение за ползване по реда на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и след предаването му на ВиК оператора за експлоатация;
2.   Предвид, намерението на Възложителя, да използва потокът пречистени промишлени отпадъчни води от бъдещия преместваем обект за напояване на тревните площи и дървета в околното пространство на имота през пролетта, лятото и есента, допустим вариант е събирането им в отделна изгребна яма и предаването им за допълнително пречистване. Изгребните ями следва да бъдат водоплътни, без преливник и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води. Да се представят копия от сключен договор с лицензиран ВиК оператор или друг производствен/стопански обект с цел транспортиране на отпадъчните води (битови и промишлени) от изгребните ями до изградена и въведена в редовна експлоатация ГПСОВ, която да осигури необходимото пречистване;
3.   В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както за подземните водни тела, така и за повърхностните.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010г.), отстояща на около 0,26 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38992
 
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Слащен, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)