Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-057 ОТ 12.12.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №015/27.07.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

12.12.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-601/26.07.2022г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с вх.№ ПУ-01-770-(3)/08.12.2022г. за „Ваканционно селище”, в ПИ с идентификатор 31111.25.27, местност Ю. КОЛИБА /ШУФРАН/ по КК на гр. Златоград , общ. Златоград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на „Ваканционно селище”, в ПИ с идентификатор: 31111.25.27, м. „Ю. Колиба” (Шуфран) по КК на гр. Златоград, общ. Златоград. Имотът е собственост на възложителя, с площ 3308 кв.м, представлява земеделска земя, с НТП – нива. В границите му е изградена едноетажна вилна сграда с идентификатор 31111.25.27.1 за постоянно обитаване. Транспортният достъп до обекта ще се осъществи от съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път. В общия устройствен план на Община Златоград, имотът попада в устройствена зона с допустима промяна за курортно селище - Ок с параметри на застрояване: Плътност 30%, Етажност — 10м, Кинт-1, Минимален % на озеленяване — 50 %. Електроснабдяването ще се извърши съгласно становище № 4517934/27.05.2022г. на КЕЦ Златоград. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, се предвижда изграждане на шест едноетажни, едностайни и двустайни вилни сгради/бунгала за отдаване под наем. Едноетажните постройки ще са със сглобяема дървена конструкция. Съгласно представено становище с изх. № ПТО-827/07.10.2022 г. на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Смолян, захранването на обекта е възможно да се осъществи от съществуващ водопровод PEHD Ø90 мм, посредством изграждане на водопроводно отклонение . В становището е посочено, че мястото на водовземане от водопровода отстои на разстояние около L=3000 м, от обекта. В района на обекта няма канализационна мрежа обслужвана от „ВиК” ЕООД Смолян. Отпадъчните води (битово-фeкални) от обекта, ще се отвеждат в изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензиран оператор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-770-(3)/08.12.2022 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
· Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водно тяло от дейностите по експлоатация на ИП;
· Да има наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода;
· Ямата да е водоплътна изгребна в съответствие с техническите и сатитарно-хигиенни изисквания. За формиращите се отпадъчни води, следва да се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води различни от битово-фекални, съгласно чл.46, ал.4, т.2 от Закона за водите във връзка с чл.87, ал.1 от Закона за устройство на територията;
· Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане и пречистване на отпадъчни води в съществуващата ПСОВ.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е:
- BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 2,07 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40351
(Съобщението е изпратено на Община Златоград, БДИБР-Пловдив и Възложителят)