Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-056 ОТ 06.12.2022Г.

06.12.2022

 Уведомление с вх.№ КПД-11-1051/29.11.2022г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитция на съществуващ лифт "Пътническа въжена линия (ПВЛ) - 5 „Ардашлъ - връх Снежанка“ и ПУП парцеларен план за трасето на съоръжението, находящо се в поземлени имоти: 69345.6.208, 69345.6.115, 69345.0.160, 69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501 69345.0.162, 69345.6.1152, 69345.6.156, землище на с. Стойките, общ. Смолян и поземлен имот 67653.447.705, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.        По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция и рехабилитация на съществуващ лифт "Пътническа въжена линия (ПВЛ) - 5 „Ардашлъ - връх Снежанка“. Съоръжението се намира в териториалния обхват на землището на гр. Смолян, общ. Смолян и землище на с. Стойките, общ. Смолян - извън урбанизирана територия. Изготвеният ПУП – ПП (парцеларен план) обхваща части от поземлени имоти с идентификатори: 69345.0.160, 69345,0.162, 69345.6.112, 69345.6.115, 69345.6.156, 69345.6.208, 69345.6.500, 69345.6.501, 69345.6.1152 по КККР на с. Стойките, поземлен имот с идентификатор: 67653.447.705 по КККР на гр. Смолян. С реконструкцията и рехабилитацията на съществуващ лифт „Пътническа въжена линия (ПВЛ) - 5 „Ардашлъ“ - връх Снежанка“, ще се запази съществуващото трасе на съоръжението, като се използват и укрепят наличните стъпки на стълбовете, ще се позиционират площните обекти - горна и долна станция, в рамките на действащите към момента подробни устройствени планове, обособени за техническа инфраструктура и ще се осигури оптимален капацитет за транспортиране на туристи чрез съоръжението - максимум 3000 туриста на час. По данни на възложителя, се предвижда реконструкция на съоръжението, подмяна на съществуващите стълбове и подмяна на четириседалковия с шестседалков лифт.
С ПУП-ПП е определена площ за нов стълб №7 във връзка с бъдеща реконструкция и рехабилитация на ПВЛ №5 - Ардашлъ (Малина) - вр. „Снежанка“, за който е необходимо да се промени предназначението и проведе процедура, съгласно изискванията на Закона за горите. Поради невъзможност да се използва съществуваща основа за стълб №7 на бъдещото реконструирано съоръжение, е предвидено да се премести въпросната стъпка на стълб №7 в по-ниска точка, така че да се намали вертикалното разстояние от земната повърхност. Това преместване е в рамките на оста и в сервитутната ивица на съоръжението. Сервитута на линейния обект е 12.00 м, по 6.00 м от двете страни на оста на съществуващите стълбове. ПУП-ПП създава градоустройствена основа за Реконструкцията и рехабилитацията на ПВЛ №5 - „Ардашлъ (Малина) - вр. Снежанка“ чрез подмяна на съществуващите стълбовете - без промяна на сервитута на съоръжението, определен в ОУП-Пампорово. Общата площ, засегната от сервитута на обекта е 24404кв.м., от които 26,7кв.м за промяна предназначението - фундамент на нов стълб №7 и 62.91 кв.м. за реконструкция на съществуващи фундаменти. Трасето в рамките на поземлените имоти, предмет на парцеларния план е с дължина 2033.70 м.
Така заявеното инвестиционно предложение представлява изменение на изпълнено инвестиционно предложение, попадащо в т.24, буква „б“ - „ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения към тях“ на приложение №1 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.3, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.        По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)., отстояща на около 0,32 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41702
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Стойките и Възложителят)